Proceeding: WZP.271-52/20 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica, polegająca na budowie chodnika – etap I.

Deadlines:
Posted : 07-07-2020 11:06:00
Placing offers: 22-07-2020 12:00:00
Opening offers : 22-07-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
WZORY_PROTOKOLY.ZIP ZIP 36.71 2020-07-07 11:06:00 Proceeding
TER przedmiar SST_449.ZIP ZIP 2528.17 2020-07-07 11:06:00 Proceeding
formularze edytowalne.docx docx 44.68 2020-07-07 11:06:00 Proceeding
DOK_TECH_449.ZIP ZIP 3606.08 2020-07-07 11:06:00 Proceeding
IPU.pdf pdf 180.93 2020-07-07 11:06:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 432.69 2020-07-07 11:06:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 396.08 2020-07-07 11:06:00 Proceeding
OZU.pdf pdf 290.76 2020-08-19 17:06:04 Public message
ONO.pdf pdf 328.27 2020-07-30 12:15:24 Public message
zestawienie_ofert.pdf pdf 293.81 2020-07-22 12:29:48 Public message

Announcements

2020-08-19 17:06 Żaneta Herman Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OZU.pdf

2020-07-30 12:15 Żaneta Herman Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO.pdf

2020-07-22 12:29 Zamówienia Publiczne Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie_ofert.pd [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 479