Proceeding: SZP.251.5.20 Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Deadlines:
Posted : 07-07-2020 11:05:00
Placing offers: 27-08-2020 11:00:00
Opening offers : 27-08-2020 11:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.5.20_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 674.31 2020-07-07 11:05:00 Proceeding
251.5.20_Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.doc doc 72.5 2020-07-07 11:05:00 Proceeding
251.5.20_Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 43.5 2020-07-07 11:05:00 Proceeding
251.5.20_Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA JEDZ.doc doc 205.5 2020-07-07 11:05:00 Proceeding
251.5.20_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy.xls xls 653 2020-07-07 11:05:00 Proceeding
251.5.20_Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 94 2020-07-07 11:05:00 Proceeding
251.5.20_SIWZ.doc doc 248 2020-07-07 11:05:00 Proceeding
251.5.20_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 821.5 2020-08-10 12:55:59 Public message
251.5.20_Zmiana nr 1 SIWZ.doc doc 152.5 2020-08-10 12:55:59 Public message
251.5.20_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy po zmianach nr 2.xls xls 593.5 2020-08-10 12:55:59 Public message
251.5.20_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy po zmianach nr 1.xls xls 594 2020-07-10 16:24:34 Public message
SZP.251.5.20_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 704.88 2020-07-07 11:16:52 Public message

Announcements

2020-08-10 12:55 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo. W załączeniu przesyłam następujące pliki: Pytania i odpowiedzi nr 1, Zmiana SIWZ nr 1 oraz Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy po zmianach nr 2 w wersji edytowalnej. Z poważaniem Marcin Rzepecki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl


UWAGA: Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie, nowy termin to;

27 sierpnia 2020r. godz. 11:00 – składanie ofert - oraz 27 sierpnia 2020r. godz: 11:05 - otwarcie ofert.

251.5.20_Pytania i o [...].doc

251.5.20_Zmiana nr 1 [...].doc

251.5.20_Załącznik n [...].xls

2020-07-10 16:24 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo.

W załączeniu przesyłam Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy po zmianach w wersji edytowalnej.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101

zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.5.20_Załącznik n [...].xls

2020-07-07 11:16 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo

W załączeniu wysyłam prawidłowo zapisane Ogłoszenie o zamówieniu.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

SZP.251.5.20_ Ogłosz [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 913