Proceeding: WOFiTM/35/2020/PN WOFiTM/35/2020/PN "Dostawa środków do dezynfekcji"

Deadlines:
Posted : 06-07-2020 08:05:00
Placing offers: 27-07-2020 11:00:00
Opening offers : 27-07-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie .pdf pdf 168.06 2020-07-06 08:05:00 Proceeding
35- nformacja z otwarcia ofert.pdf pdf 288.26 2020-07-30 14:25:50 Public message
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 101.74 2020-07-23 12:06:54 Public message
Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.1.docx docx 49.88 2020-07-23 11:54:40 Public message
Odpowiedzi na zapytania II.pdf pdf 447.18 2020-07-20 14:33:46 Public message
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 508.38 2020-07-16 13:19:02 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 634.86 2020-07-10 15:08:13 Public message
Zmiana ogłoszenia .pdf pdf 66.97 2020-07-10 15:08:13 Public message
SIWZ_35_2020.pdf pdf 1351.81 2020-07-08 13:25:01 Public message

Announcements

2020-07-30 14:25 Wanda Piętka Informacja z otwarcia ofert

35- nformacja z otwa [...].pdf

2020-07-23 12:06 Wanda Piętka Poprawne załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki w wersji [...].docx

2020-07-23 11:54 Wanda Piętka Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki nr 1, 2, [...].docx

2020-07-20 14:33 Wanda Piętka Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2020-07-16 13:19 Wanda Piętka Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2020-07-10 15:08 Wanda Piętka Modyfikacja SIWZ
Zmiana Ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ.pdf

Zmiana ogłoszenia .p [...].pdf

2020-07-08 13:25 Wanda Piętka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_35_2020.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 564