Proceeding: FIP.271.1.9.2020.AS7 „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2020 roku w kwocie 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włoszczowa”

Agnieszka Sufin
Gmina Włoszczowa
Deadlines:
Published : 02-07-2020 16:22:00
Placing offers : 17-07-2020 10:00:00
Offers opening : 17-07-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1209.75 2020-07-02 16:22:00 Proceeding
2 SIWZ.pdf pdf 2127.93 2020-07-02 16:22:00 Proceeding
3 Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 58.86 2020-07-02 16:22:00 Proceeding
4 Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 304.55 2020-07-02 16:22:00 Proceeding
5 Dodatkowe dokumenty załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.zip zip 773.73 2020-07-02 16:22:00 Proceeding
Uchwała XVI9307.pdf pdf 103.41 2020-07-08 13:15:37 Public message
Zaświadczenie.pdf pdf 49.54 2020-07-08 13:15:38 Public message
Odpowiedzi 1-13.docx.xades xades 6.15 2020-07-08 13:15:38 Public message
Odpowiedzi 1-13.docx docx 17.54 2020-07-08 13:15:38 Public message
Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 22.63 2020-07-09 16:32:29 Public message
Odpowiedzi od 14 do 27.docx.xades xades 6.17 2020-07-09 16:32:29 Public message
Odpowiedzi od 14 do 27.docx docx 19.45 2020-07-09 16:32:29 Public message
Skorygowane odpowiedzi na pytania 3-7 i 9.docx.xades xades 6.21 2020-07-14 14:55:18 Public message
Skorygowane odpowiedzi na pytania 3-7 i 9.docx docx 16.47 2020-07-14 14:55:18 Public message
informacja z otwarcia.docx.xades xades 6.17 2020-07-17 17:36:13 Public message
informacja z otwarcia.docx docx 16.99 2020-07-17 17:36:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 389.46 2020-08-19 13:23:06 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 707.65 2020-09-02 14:44:13 Public message

Announcements

2020-09-02 14:44 Agnieszka Sufin Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-08-19 13:23 Agnieszka Sufin Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-17 17:36 Agnieszka Sufin Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].xades

informacja z otwarci [...].docx

2020-07-14 14:55 Agnieszka Sufin Witam serdecznie w załączeniu przesyłam skorygowane odpowiedzi na pytania od 3 do 7 i 9 w ramach postepowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2020 roku w kwocie 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włoszczowa”.

Skorygowane odpowied [...].xades

Skorygowane odpowied [...].docx

2020-07-09 16:32 Agnieszka Sufin Witam serdecznie w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania od 14 do 27 w ramach postepowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2020 roku w kwocie 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włoszczowa”.

Zmieniony załącznik [...].docx

Odpowiedzi od 14 do [...].xades

Odpowiedzi od 14 do [...].docx

2020-07-08 13:15 Agnieszka Sufin Witam serdecznie w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania od 1 do 13 w ramach postepowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2020 roku w kwocie 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włoszczowa”.

Uchwała XVI9307.pdf

Zaświadczenie.pdf

Odpowiedzi 1-13.docx [...].xades

Odpowiedzi 1-13.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 930