Proceeding: 10 / 8 /2020 Dostawa materiałów szewnych na potrzeby Szpitala

Deadlines:
Posted : 02-07-2020 11:26:00
Placing offers: 10-08-2020 10:30:00
Opening offers : 10-08-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
7. Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt_Umowy.pdf pdf 516.82 2020-07-02 11:26:00 Proceeding
6. Zał. nr 5, 7 i 8 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy.zip zip 66.09 2020-07-02 11:26:00 Proceeding
5. Zał. nr 4 do SIWZ - Informacje dotyczące próbek i ich oceny.docx docx 26.36 2020-07-02 11:26:00 Proceeding
4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Jedz.zip zip 86.85 2020-07-02 11:26:00 Proceeding
3. Zał nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 55.34 2020-07-02 11:26:00 Proceeding
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy.docx docx 30.8 2020-07-02 11:26:00 Proceeding
1. SIWZ.pdf pdf 5477.55 2020-07-02 11:26:00 Proceeding
Opublikowane_ogłoszenie.pdf pdf 577.92 2020-07-02 11:26:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1270.35 2020-08-10 14:26:46 Public message
8-9 Odpowiedź.pdf pdf 326.93 2020-07-30 10:01:15 Public message
5-7 Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf pdf 1341.07 2020-07-24 14:29:47 Public message
1-4 Odpowiedż na pytania wykonawców.pdf pdf 1686.5 2020-07-24 13:50:48 Public message
3. Zał nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - modyfikacja.xlsx xlsx 57.77 2020-07-24 13:50:48 Public message

Announcements

2020-08-10 14:26 Andrzej Borodej Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający zastrzega, że informacja z otwarcia ofert nie stanowi zawiadomienia o najkorzystniejszej ofercie.
O wynikach postępowania /etapu Zamawiający poinformuje po zakończeniu badania i oceny ofert. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-03 14:43 Andrzej Borodej Dotyczy postępowania nr : 10/8/2020; Nazwa: Dostawa materiałów szewnych na potrzeby Szpitala

Zamawiający informuje, że próbki materiałów które zgodnie z SIWZ należy złożyć wraz z ofertą, będą przyjmowane w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Adres: 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231, Budynek D Administracja) Pokój D001 (Zamówienia Publiczne) do dnia 10.06.2020 r., do godz. 10.30.
2020-07-30 10:01 Marcelina Chotkiewicz Warszawa, dnia 30.07.2020r
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych na potrzeby Szpitala . Numer postępowania : 10 / 8 / 2020
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z późń. zm.) zwanej dalej „Ustawą” udziela odpowiedzi
na zadane pytania, które wpłynęły na zapisy SIWZ.
W przypadku gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:
a) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi;
b) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ wraz z załącznikami, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ oraz załączników.

8-9 Odpowiedź.pdf

2020-07-24 14:29 Marcelina Chotkiewicz Warszawa, dnia 24.07.2020r
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych na potrzeby Szpitala . Numer postępowania : 10 / 8 / 2020
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z późń. zm.) zwanej dalej „Ustawą” udziela odpowiedzi
na zadane pytania, które wpłynęły na zapisy SIWZ.

W przypadku gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:
a) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi;
b) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ wraz z załącznikami, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ oraz załączników.

5-7 Odpowiedzi na py [...].pdf

2020-07-24 13:50 Marcelina Chotkiewicz Warszawa, dnia 24.07.2020r
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych na potrzeby Szpitala . Numer postępowania : 10 / 8 / 2020
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z późń. zm.) zwanej dalej „Ustawą” udziela odpowiedzi
na zadane pytania, które wpłynęły na zapisy SIWZ.

W przypadku gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:
a) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi;
b) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ wraz z załącznikami, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ oraz załączników.

1-4 Odpowiedż na pyt [...].pdf

3. Zał nr 2 do SIWZ [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 624