Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 06/PN/2020 „Dostawa i montaż kompletnego zestawu rezonansu magnetycznego oraz wykonanie dostosowania wielobranżowego projektu obszaru rezonansu do potrzeb oferowanego urządzenia dla Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach finansowana z funduszy europejskich w ramach projektu: nr POIS.09.01.00-00-0264/18 pn. „Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – I ETAP”

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 01-07-2020 15:36:00
Placing offers : 12-08-2020 11:00:00
Offers opening : 12-08-2020 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
06_PN_2020 SIWZ.pdf pdf 12028.3 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
2020-OJS125-305862-pl - Ogłoszenie.pdf pdf 146.78 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
Zał. 8 - Dokumentacja.rar rar 464151.8 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx docx 62.34 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx docx 57.19 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 180.5 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 136.64 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 59.73 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 6201.8 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ -Umowa powierzenia danych.docx docx 60.15 2020-07-01 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx docx 62.34 2020-07-01 15:36:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx docx 57.19 2020-07-01 15:36:00 Criterion
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 180.5 2020-07-01 15:36:00 Criterion
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 59.73 2020-07-01 15:36:00 Criterion
Zał. 8 - STWiORB - Szpital.rar rar 14199.87 2020-07-02 08:06:10 Public message
Zaproszenie - wizja lokalna [06_07_2020].pdf pdf 358.04 2020-07-06 16:02:59 Public message
Informacja o wizji [13-07-2020].pdf pdf 388.22 2020-07-13 15:37:13 Public message
Zawiadomienie o odwołaniu [14-07-2020].pdf pdf 419.6 2020-07-14 14:36:41 Public message
JAB1605 Odwołanie final-sig.pdf pdf 610.67 2020-07-14 14:40:54 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia [27-07-2020].docx docx 106.35 2020-07-27 19:49:12 Public message
Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia [27-07-2020].pdf pdf 11196.48 2020-07-27 19:49:12 Public message
Wyjaśnienia treści siwz [27-07-2020].pdf pdf 30803.09 2020-07-27 19:49:12 Public message
Zmiana siwz - termin [28-07-2020].pdf pdf 415.47 2020-07-28 14:54:31 Public message
Modyfikacja wyjaśnień treści siwz [29-07-2020].pdf pdf 811.31 2020-07-29 13:41:56 Public message
Wyjaśnienie treści siwz [3] [05-08-2020].pdf pdf 674.55 2020-08-05 15:07:19 Public message
Wyjaśnienia treści siwz [4] [06-08-2020].pdf pdf 379.97 2020-08-06 15:07:19 Public message
Informacja z otwarcia [12-08-2020].pdf pdf 398.78 2020-08-12 14:41:40 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [04-11-2020].pdf pdf 563.15 2020-11-04 14:14:18 Public message

Announcements

2020-11-04 14:14 Stanisław Żak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dyrekcja SP ZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 139 tys. euro pn.: Dostawa i montaż kompletnego zestawu rezonansu magnetycznego oraz wykonanie dostosowania wielobranżowego projektu obszaru rezonansu do potrzeb oferowanego urządzenia dla Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach finansowana z funduszy europejskich w ramach projektu: nr POIS.09.01.00-00-0264/18 pn. „Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – I ETAP”
W postepowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:
TMS Sp. z o. o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84.
Informacja zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-08-12 14:41 Stanisław Żak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż kompletnego zestawu rezonansu magnetycznego oraz wykonanie dostosowania wielobranżowego projektu obszaru rezonansu do potrzeb oferowanego urządzenia dla Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach finansowana z funduszy europejskich w ramach projektu: nr POIS.09.01.00-00-0264/18 pn. „Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – I ETAP” wpłynęły następujące oferty - w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-06 15:07 Stanisław Żak Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że modyfikuje odpowiedzi zawarte w wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 05.08.2020 r. w zakresie pytania nr 2 - modyfikacja w załączeniu.

Wyjaśnienia treści s [...].pdf

2020-08-05 15:07 Stanisław Żak Na podstawie art. 38 ust. 1a. ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), Zamawiający informuje, że udziela wyjaśnień treści siwz. Wyjaśnienia w załączniku.

Wyjaśnienie treści s [...].pdf

2020-07-29 13:41 Stanisław Żak Na podstawie art. 38 ust. 4 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 37 i nr 132, udzieloną w wyjaśnieniach
i odpowiedziach na pytania, zamieszczonych na platformie zakupowej w dniu 27.07.2020 r. - modyfikacja w załączniku.

Modyfikacja wyjaśnie [...].pdf

2020-07-28 14:54 Stanisław Żak Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert
Zamawiający na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1843), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu na składanie i otwarcie ofert w Rozdz. XII pkt.1 i 5.
Uzasadnienie: Zmiana treści ogłoszenia (Art. 12a ust. 1) i termin na złożenie ofert
(Art. 12a ust. 2 punkt 1) Ustawy pzp).

Zmiana siwz - termin [...].pdf

2020-07-27 19:49 Stanisław Żak Na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do postępowania pytania - w załączeniu.


Zamawiający informuje, że zamieszcza aktualizację Załącznika nr 4 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia, w którym zostały uwzględnione powyższe wyjaśnienia.

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Zał. nr 4 do SIWZ - [...].pdf

Wyjaśnienia treści s [...].pdf

2020-07-14 14:40 Stanisław Żak Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), zamieszcza kopię odwołania wniesionego w dniu 13.07.2020 r. przez Wykonawcę: Siemens Healthcare sp z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa i wzywa wszystkich Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

JAB1605 Odwołanie fi [...].pdf

2020-07-14 14:36 Stanisław Żak Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), zamieszcza kopię odwołania wniesionego w dniu 13.07.2020 r. przez Wykonawcę: Siemens Healthcare sp z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa i wzywa wszystkich Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zawiadomienie o odwo [...].pdf

2020-07-13 15:37 Stanisław Żak Zgodnie z Art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, że w dn. 13 lipca 2020 r. w godz. od 10;00 do godz. 11;00 odbyła się wizja lokalna dotyczącej postepowania znak: 06/PN/2020.
W trakcie wizji, przedstawiciele zamawiającego okazali wykonawcom, którzy przybyli na wizję;
 dojazd do budynku szpitala od ul. Wojska Polskiego,
 wejście do budynku przewidziane do transportu,
 część budynku przewidzianą na instalację urządzeń będących przedmiotem postepowania wraz z instalacjami,
 miejsce instalacji rury wyrzutu helu,
 stropodach budynku w miejscu przejścia rury wyrzutu helu.
Zamawiający informuje, że w czasie wizji lokalnej nie udzielano żadnych wyjaśnienia dotyczących zamówienia, odsyłając jednocześnie Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

Informacja o wizji [ [...].pdf

2020-07-06 16:02 Stanisław Żak Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na dokonanie wizji lokalnej dotyczącej postępowania znak: 06/PN/2020.
Zamawiający wyznacza jeden termin wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na dzień 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10;00
w budynku budowanego szpitala SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51,
25-375 Kielce.
W celu udziału w wizji, Wykonawcy proszeni są do zgłoszenia zamiaru uczestnictwa na adres e-mail: s.goluchowski@zozmswiakielce.pl lub telefonicznie (041) 349 35 13.
Zamawiający informuje, że w czasie wizji lokalnej nie będą udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące zamówienia, odsyłając jednocześnie Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

Zaproszenie - wizja [...].pdf

2020-07-02 08:06 Stanisław Żak Zamawiający publikuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Elementy dokumentacji projektowej.

Zał. 8 - STWiORB - S [...].rar

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 do SI [...].docx

Załącznik nr 2 do SI [...].docx

Załącznik nr 3 do SI [...].doc

Załącznik nr 5 do SI [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3659