Proceeding: WZP.271-51/20 Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 260 skrzyżowanie ul. Witkowskiej z ul. Osiniec w Gnieźnie

Deadlines:
Posted : 26-06-2020 12:39:00
Placing offers: 17-07-2020 12:00:00
Opening offers : 17-07-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ DW260 sygn.pdf pdf 634.75 2020-06-26 12:39:00 Proceeding
pliki.zip zip 933.28 2020-06-26 12:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.97 2020-06-26 12:39:00 Proceeding
IPU DW260 sygn.pdf pdf 290.13 2020-06-26 12:39:00 Proceeding
ogłoszenie OZU.pdf pdf 106.38 2020-08-03 09:24:45 Public message
informacja ONO.pdf pdf 301.94 2020-07-23 11:45:13 Public message
zestaw ofert DW260.pdf pdf 296.08 2020-07-17 12:40:28 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 74.87 2020-07-14 11:44:00 Public message
informacja - zmiana terminu.pdf pdf 283.85 2020-07-14 11:44:00 Public message
popr druki pomocnicze.docx docx 65.31 2020-07-14 11:44:00 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 291.56 2020-07-07 08:26:45 Public message
załącznik do odpowiedzi.pdf pdf 577.8 2020-07-07 08:26:45 Public message

Announcements

2020-08-03 09:24 Jerzy Misiołek Ogłoszenie OZU

ogłoszenie OZU.pdf

2020-07-23 11:45 Jerzy Misiołek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO.pdf

2020-07-17 12:40 Zamówienia Publiczne zestawienie ofert

zestaw ofert DW260.p [...].pdf

2020-07-14 11:44 Jerzy Misiołek zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

informacja - zmiana [...].pdf

popr druki pomocnicz [...].docx

2020-07-07 08:26 Jerzy Misiołek odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

załącznik do odpowie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 506