Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 013/DT/2020 Przetarg nieograniczony "Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie"

Deadlines:
Published : 19-05-2020 15:31:00
Placing offers : 10-06-2020 11:00:00
Offers opening : 10-06-2020 11:15:00
Procedure: Zapytanie o informację
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn: "Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie"Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Postępowanie prowadzone jest tylko i wyłącznie na Platformie zakupowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz wymaganych dokumentów oraz wytyczne do składania ofert znajdują się w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ze względu na prowadzenie niniejszego postępowania przy wykorzystaniu platformy zakupowej Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ, w formie elektronicznej, w postaci skanu. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem541419-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar robót.pdf pdf 23.58 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
STWIOR.zip zip 227.6 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
Projekt zagospodarowania terenu.pdf pdf 7366.01 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
Projekt fontanny część IV- Instalacje elektryczne.zip zip 847.62 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
Projekt zmian.zip zip 4610.57 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
Projekt fontanny część III- Branża wod-kan.zip zip 1206 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
Projekt fontanny część I- Architektura.zip zip 2031.83 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
Projekt fontanny część II- Konstrukcja.zip zip 9103.85 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.docx docx 61.27 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 408.84 2020-05-19 15:31:00 Proceeding
Pozwolenie na budowę.pdf pdf 606.74 2020-05-28 11:55:28 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf pdf 65.79 2020-05-28 11:55:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 112.31 2020-06-10 11:42:53 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 115.97 2020-07-01 11:13:51 Public message

Announcements

2020-07-01 11:13 Mateusz Piechowiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-06-10 11:42 Mateusz Piechowiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-10 09:12 Mateusz Piechowiak Sesja otwarcia ofert przy wykorzystaniu komunikatora Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/5368767885?pwd=UkYwWjhzRW1RRnczR010TXcvSjJldz09

Meeting ID: 536 876 7885
Password: 013DT2020
2020-05-28 11:55 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ Attachment required (0)
2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków w postępowaniu - wg załącznika nr 2 do SIWZ Attachment required (0)
3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg załącznika nr 3 do SIWZ Attachment required (0)
4 Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia - wg załącznika nr 6 do SIWZ (0)
5 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów - wg załącznika nr 7 do SIWZ (0)
6 Dowód wniesienia wadium - - Attachment required (0)
7 Pełnomocnictwo - - (0)
8 Opis realizacji zamówienia, który zawierać musi szczegółowy opis rozwiązań jakie Wykonawca zamierza zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wizualizacją - - Attachment required (0)
9 Oświadczenia projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, iż wprowadzone rozwiązania zamiennie są nieistotnymi zmianami do projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego - - Attachment required (0)
10 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
Unlock the form

The number of page views: 946