Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/2020. Dostawa zestawu do echoendoskopii oraz generatora RF z pompą chłodzącą do generatora zgodnie z projektem pt.: „Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów trzustki w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie". Nr postępowania: 7/2020.

Deadlines:
Published : 15-05-2020 08:57:00
Placing offers : 26-06-2020 13:30:00
Offers opening : 26-06-2020 14:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.04 2020-05-15 08:57:00 Proceeding
SIWZ wraz z załącznikami.doc doc 17363 2020-05-15 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ (szczegółowa oferta cenowa).xls xls 27 2020-05-15 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.doc doc 231 2020-05-15 08:57:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 16828.5 2020-05-15 09:41:07 Proceeding
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 331.85 2020-06-08 15:12:36 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu II.pdf pdf 71.75 2020-06-15 10:24:44 Public message
SIWZ wraz z załącznikami (zmodyfikowany).doc doc 17364.5 2020-06-10 16:20:45 Public message
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 2178.04 2020-06-10 16:20:45 Public message
Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ (zmodyfikowany).doc doc 231.5 2020-06-10 16:20:45 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 66.65 2020-06-12 12:44:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 434.44 2020-06-26 16:30:45 Public message
Rozstrzygnięcie.pdf pdf 661.67 2020-09-01 17:03:33 Public message
informacja o wniesieniu odwolania (BIP).pdf pdf 5596.09 2020-09-15 17:50:23 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 571.31 2020-11-10 17:18:20 Public message
Rozstrzygnięcie w zakresie Pakietu nr 1.pdf pdf 623.95 2021-01-28 15:47:27 Public message

Announcements

2021-01-28 15:47 Maciej Hirniak Rozstrzygnięcie w zakresie Pakietu nr 1.

Rozstrzygnięcie w za [...].pdf

2020-11-10 17:18 Maciej Hirniak Unieważnienie.

Unieważnienie.pdf

2020-09-15 17:50 Maciej Hirniak Informacja o wniesieniu odwołania.

informacja o wniesie [...].pdf

2020-09-01 17:03 Maciej Hirniak Rozstrzygnięcie.

Rozstrzygnięcie.pdf

2020-06-26 16:30 Grażyna Tucholska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-15 10:24 Grażyna Tucholska Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu II.

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2020-06-12 12:44 Grażyna Tucholska Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2020-06-12 12:37 Grażyna Tucholska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-06-10 16:20 Grażyna Tucholska Wyjaśnienie nr 1.

SIWZ wraz z załączni [...].doc

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Załącznik nr 7a i 7b [...].doc

2020-06-08 15:12 Grażyna Tucholska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana terminu skład [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1680