Proceeding: WZP-2554/20/135/T Dostawa 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego

Deadlines:
Posted : 07-05-2020 11:32:00
Placing offers: 10-06-2020 14:00:00
Opening offers : 10-06-2020 14:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.74 2020-05-07 11:32:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1232.17 2020-05-07 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 654.86 2020-05-07 11:32:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 1341 2020-05-07 11:32:00 Proceeding
WZP-2973_255_20.pdf pdf 157.01 2020-05-22 11:30:18 Public message
WZP-2986_2554_20.pdf pdf 177.32 2020-05-22 13:53:56 Public message
WZP-3008_2554_20.pdf pdf 32.79 2020-05-25 16:48:57 Public message
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 74.35 2020-05-27 13:13:53 Public message
WZP-3041_2554_20.pdf pdf 1184.57 2020-05-27 13:15:25 Public message
WZP-3394_2554_20.pdf pdf 147.99 2020-06-10 15:22:05 Public message
WZP-3652_2554_20.pdf pdf 58.97 2020-06-25 15:04:08 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zaówienia.pdf pdf 102.44 2020-07-21 12:06:26 Public message

Announcements

2020-07-21 12:06 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-06-25 15:04 Katarzyna Jacak Wybór oferty najkorzystniejszej

WZP-3652_2554_20.pdf

2020-06-10 15:22 Katarzyna Jacak Informacja z otwarcia ofert

WZP-3394_2554_20.pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-05-27 13:15 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi

WZP-3041_2554_20.pdf

2020-05-27 13:13 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2 Ogłoszenie o zmian [...].pdf

2020-05-25 16:48 Katarzyna Jacak Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

WZP-3008_2554_20.pdf

2020-05-25 16:33 Katarzyna Jacak The message was withdrawn by the Buyer.
2020-05-22 13:53 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi

WZP-2986_2554_20.pdf

2020-05-22 11:30 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi

WZP-2973_255_20.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 713