Proceeding: ZP/44/ZCO/2020 Dostawa wyrobów medycznych

Deadlines:
Posted : 05-05-2020 13:17:00
Placing offers: 05-06-2020 10:00:00
Opening offers : 05-06-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 294.55 2020-05-05 13:17:00 Proceeding
44. SIWZ.doc doc 447.5 2020-05-05 13:17:00 Proceeding
Załacznik nr 3 _ZP_44_Załacznik asortymentowo-cenowy.xls xls 120 2020-05-05 13:17:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 80.58 2020-05-05 13:17:00 Proceeding
espd-request-JEDZ.zip zip 82.28 2020-05-05 13:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_ZP_44.pdf pdf 495.75 2020-06-08 13:05:39 Public message
Zmiana nr konta wadialnego.pdf pdf 93.22 2020-06-01 13:24:11 Public message
Odpowiedzi na pytania _II_ZP_44.pdf pdf 257.21 2020-05-29 14:31:37 Public message
Odpowiedzi na pytania_I_ZP_44.pdf pdf 3642.02 2020-05-22 14:54:27 Public message
Edytowalana wersja _Załacznik nr 1_Formularz ofertowy.docx docx 17.17 2020-05-22 14:54:27 Public message

Announcements

2020-06-08 13:05 Małgorzata Malinowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-01 13:24 Małgorzata Malinowska Informacja dla Wykonawców o zmianie numeru konta dot.wadium

Zmiana nr konta wadi [...].pdf

2020-05-29 14:31 Małgorzata Malinowska Odpowiedzi na pytania Wykonawców_II

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-05-22 14:54 Małgorzata Malinowska Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmodyfikowany Załacznik nr 1 do siwz

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Edytowalana wersja _ [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1008