Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ/03/PN/2020 Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk, Jarmarków i Kiermaszy

Monika Maserak
Targowiska Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-04-2020 11:14:00
Placing offers : 18-05-2020 10:00:00
Offers opening : 18-05-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 436.54 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1091.72 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy OPIS T.pdf pdf 243.67 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 1 do opisu technicznego.pdf pdf 249.4 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 2 do opisu technicznego.pdf pdf 230.92 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 3 do opisu technicznego.pdf pdf 415.63 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 4 Harmonogramy wywozu VI-XII i III - IV - V.pdf pdf 423.45 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 5 Harmonogramy wywozu I-II.pdf pdf 420.54 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 6 Harmonogramy wywozu VI-IX i IV-V Bukowska.pdf pdf 212.92 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 7 Harmonogramy wywozu VI, IX oraz XII.pdf pdf 403.08 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 9 do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 96.41 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 10 do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 97.16 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 3 do siwz Brak podstaw wykluczenia.docx docx 23.16 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 4 do siwz Przynależność do grupy kapitałowej.doc doc 47 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 2 do siwz Oferta.doc doc 80 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usług.doc doc 33 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SIWZ Potencjał techniczny.doc doc 30 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 7 do Umowy Oświadczenie i wykaz pracowników v.doc doc 32 2020-04-29 11:14:00 Proceeding
zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf pdf 89.34 2020-05-12 14:13:31 Proceeding
zawaidomienie o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 26.8 2020-05-12 14:13:37 Proceeding
załącznik nr 8 Wzór umowy.doc doc 148 2020-05-14 06:51:25 Proceeding
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 79.23 2020-05-14 12:07:41 Proceeding
zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf pdf 89.34 2020-05-12 14:20:48 Public message
zawaidomienie o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 26.8 2020-05-12 14:23:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 64.03 2020-05-18 12:48:12 Public message
20200519131539735.pdf pdf 47.54 2020-05-19 13:32:32 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 105.17 2020-06-15 06:38:25 Public message

Announcements

2020-06-15 06:38 Monika Maserak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-05-19 13:32 Monika Maserak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20200519131539735.pd [...].pdf

2020-05-18 12:48 Monika Maserak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-05-12 14:23 Monika Maserak Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.

Z poważaniem
Monika Maserak

zawaidomienie o zmia [...].pdf

2020-05-12 14:20 Monika Maserak Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy treść zmian w dokumencie SIWZ.

Zpoważaniem
Monika Maserak

zawiadomienie o zmia [...].pdf

2020-05-12 08:49 Monika Maserak The message was withdrawn by the Buyer.
2020-05-07 12:03 Monika Maserak The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 455