Proceeding: RDF/U/04/2020 SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 do dnia 31.12.2020 r. z możliwością składania ofert częściowych.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 15-04-2020 15:41:00
Placing offers: 21-05-2020 10:00:00
Opening offers : 21-05-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2954.86 2020-04-15 15:41:00 Proceeding
SIWZ - RDF do rudnia 2020 r..pdf pdf 7437.17 2020-04-15 15:41:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik nr 1 RDF do grudnia 2020 r..pdf pdf 103.9 2020-04-15 15:41:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 64.5 2020-04-15 15:41:00 Proceeding
RDF - JEDZ do grudnia 2020 r..pdf pdf 1175.59 2020-04-15 15:41:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 184.5 2020-04-15 15:41:00 Proceeding
Wykaz pojazdów.pdf pdf 26.26 2020-04-15 15:41:00 Proceeding
Wykaz pojazdów - załącznik nr 3.docx docx 15.78 2020-04-15 15:41:00 Proceeding
Wzór umowy - RDF do 12.2020 r..pdf pdf 2470.99 2020-04-15 15:41:00 Proceeding
JEDZ - prawidłowy.doc doc 186 2020-04-15 15:50:15 Public message
PDF JEDZ - prawidłowy.pdf pdf 313.4 2020-04-15 15:50:15 Public message
Formularz oferty - załącznik po zmianach 15.05.2020 r..doc doc 64 2020-05-15 15:05:09 Public message
Informacja z otwracia ofert z dnia 21.05.2020 r..pdf pdf 862.32 2020-05-21 15:42:52 Public message
Oś grupa kapitałowa.docx docx 14.03 2020-05-21 15:42:52 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 770.91 2020-06-15 11:04:56 Public message

Announcements

2020-06-15 11:04 Szymon Łakota Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (W załączeniu).

Wybór Wykonawcy.pdf

2020-05-21 15:42 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Informacja z otwraci [...].pdf

Oś grupa kapitałowa. [...].docx

2020-05-15 15:08 Szymon Łakota UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą formularza oferty - załącznik nr 1 - zmieniamy następujące terminy:

Termin składania ofert na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 10:00
Termin otwarcia ofert na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 10:05.
2020-05-15 15:05 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu poprawiony formularz oferty - załącznik nr 1.

Formularz oferty - z [...].doc

2020-05-02 14:59 Szymon Łakota Zapytanie nr 1:
"...mam możliwość odbioru frakcji 191212 i 191210 o parametrach jakie Państwo podają w ofercie przetargowej.
RDF zostanie unieszkodliwiony poprzez proces R1 w Cementowni. Rocznie mogę odebrać od Państwa od 12 000 tys. ton do
20 000tys. ton Proszę o odpowiedź."

Odpoweidź:
W przypadku zainteresowania odbiorem RDF prosimy o złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym zgodnie z wymogami SIWZ.
2020-04-15 15:50 Szymon Łakota Prawidłowy JEDZ - edytowalny
Prawidłowy JEDZ- w formie PDF
W/w dokumnet należy złożyć wraz z ofertą

W pierwotnie załączonych dokumentach JEDZ figuruje nieprawidłowy zapis - wolna ręka.

JEDZ - prawidłowy.do [...].doc

PDF JEDZ - prawidłow [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 904