Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno-socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap III).

Deadlines:
Published : 09-04-2020 16:42:00
Placing offers : 23-04-2020 12:00:00
Offers opening : 23-04-2020 12:15:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN) 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno-socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap III).” 

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składania ofert upływa dnia 23-04-2020 r. o godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 23-04-2020 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109. 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa, tel. (59) 863 47 78, Dariusz Drwięga tel. (59) 863 47 71,

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80. 

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa..pdf pdf 207.28 2020-04-09 16:42:00 Proceeding
6. Druk oferty..pdf pdf 62.43 2020-04-09 16:42:00 Proceeding
7. Druk - oswiadczenia..pdf pdf 73.12 2020-04-09 16:42:00 Proceeding
8. Druk - Wykaz zrealizowanych zadan..pdf pdf 84.16 2020-04-09 16:42:00 Proceeding
9. Klauzula RODO..pdf pdf 58.54 2020-04-09 16:42:00 Proceeding
10. Druk - oswiadczenia RODO..pdf pdf 72.38 2020-04-09 16:42:00 Proceeding
11. Projekt umowy..pdf pdf 128.8 2020-04-09 16:42:00 Proceeding
2. Projekt architektoniczno-budowlany (pierwotny)..pdf pdf 9306.32 2020-04-09 19:11:28 Proceeding
3. Projekt architektoniczno-budowlany zamienny..pdf pdf 23392.96 2020-04-09 19:11:29 Proceeding
4.1 Przekrój warstw posadzki..pdf pdf 106.04 2020-04-09 19:11:29 Proceeding
4.2 Schemat instalacji kan. odprowadzającej skropliny..pdf pdf 92.58 2020-04-09 19:11:29 Proceeding
4.3 Schemat sieci LAN..pdf pdf 86.08 2020-04-09 19:11:29 Proceeding
4.4 Przekrój infrastruktury technicznej..pdf pdf 58.41 2020-04-09 19:11:29 Proceeding
5. Przedmiar robót..pdf pdf 150.6 2020-04-09 19:11:29 Proceeding
6. Druk oferty..doc doc 76.5 2020-04-09 16:42:00 Criterion
7. Druk - oswiadczenia..doc doc 61 2020-04-09 16:42:00 Criterion
10. Druk - oswiadczenia RODO..doc doc 60.5 2020-04-09 16:42:00 Criterion
8. Druk - Wykaz zrealizowanych zadan..doc doc 81 2020-04-09 16:42:00 Criterion
Odpowiedź strona.pdf pdf 232.42 2020-04-20 14:28:21 Public message
2 Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy.pdf pdf 105.1 2020-06-19 14:31:38 Public message

Announcements

2020-06-19 14:31 Dział Zamówień OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadanie pn.: „Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno-socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap III)”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano ofertę,
która uzyskała najwyższą sumę punktów: PPUH HRYN –BUD Adam Hrycyk, Plac Pokoju 8, 84-300 Lębork.Cena ofertowa gross – 594.093,99 zł.

2 Ogłoszenie o wybor [...].pdf

2020-04-20 14:28 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1
W związku z udostępnionym przez Państwa przetargiem na przebudowę parteru budynku administracyjnego, w przedmiarze robót instalacyjnych dot. wody z.w i cw nie ma ujętej izolacji przewodu o średnicy dn 40 mm, czy ma on być izolowany i jaką grubością?
Odpowiedź:
Tak. Przewód dn 40 mm należy zaizolować. Grubość otuliny opisana jest w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź strona.pdf

2020-04-09 16:42 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno-socjalnego ... - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

6. Druk oferty..doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kierownik budowy. - Proszę załączyć dokument uprawnień, wskazanej osoby, w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z przynależnością do właściwej izby, jako pliki w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
4 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

7. Druk - oswiadczen [...].doc

(0)
5 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób. Attachment required

10. Druk - oswiadcze [...].doc

(0)
6 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
7 WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI, ŻE ZADANIA TE ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I ZBLIŻONĄ WARTOŚCIĄ ZADANIU STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

8. Druk - Wykaz zrea [...].doc

(0)
8 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
9 Zapoznałem się z REGULAMINEM. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
Unlock the form

The number of page views: 1092