Proceeding: RIiGK 271.2.2020 DOSTAWA AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO I STACJI ŁADOWANIA DLA GMINY BOBOWA

Zamówienia Publiczne
Gmina Bobowa
Deadlines:
Posted : 10-04-2020 12:26:00
Placing offers: 05-06-2020 09:00:00
Opening offers : 05-06-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.6 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 9773.09 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf pdf 7761.59 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
załącznik do OPZ.pdf pdf 1106.45 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
zał. nr 2 - Wzór umowy.doc doc 138.5 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
zał. nr 3 - Formularz OFERTA.doc doc 49 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
zał. nr 4 - Jednolity europejski dokument zamówienia (zwany JEDZ).doc doc 182 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
zał. nr 5 - Formularz wykazu dostaw.doc doc 37.5 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
zał. nr 6 - Wzór zobowiązania innego podmiotu.docx docx 15.85 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
zał. nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 18.27 2020-04-10 12:26:00 Proceeding
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z 16.04.2020 r..pdf pdf 71.11 2020-04-16 16:51:48 Public message
Zmiana treści SIWZ z 16.04.2020 r..pdf pdf 533.46 2020-04-16 16:51:48 Public message
Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna.docx docx 63.08 2020-04-22 14:50:58 Public message
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna.docx docx 118.27 2020-04-22 14:50:58 Public message
Obowiązujący, zmodyfikowany formularz OFERTA (zał. nr 3 do SIWZ) stanowiący zał. nr 1 do pisma Zamawiającego z dnia 22.04.2020 r..doc doc 50.5 2020-04-22 14:50:58 Public message
Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienie treści SIWZ z 22.04.2020 r..pdf pdf 805.48 2020-04-22 14:50:58 Public message
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z 06.05.2020 r..pdf pdf 71.11 2020-05-06 17:17:55 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana treści SIWZ z 06.05.2020 r..pdf pdf 11523.09 2020-05-06 17:17:55 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana treści SIWZ z 18.05.2020 r..pdf pdf 2342.51 2020-05-18 17:19:22 Public message
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z 18.05.2020 r..pdf pdf 71.12 2020-05-18 17:19:22 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana treści SIWZ z 20.05.2020 r..pdf pdf 1414.87 2020-05-20 19:09:01 Public message
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z 20.05.2020 r..pdf pdf 71.11 2020-05-20 19:09:01 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ z 25.05.2020 r..pdf pdf 287.39 2020-05-25 17:51:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 640.15 2020-06-05 16:33:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 79.69 2020-07-21 16:57:05 Public message

Announcements

2020-07-21 16:57 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-05 16:33 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-03 16:42 Zamówienia Publiczne Informacja dotycząca otwarcia ofert.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa pod adresem: https://youtu.be/5Ki_zgfS45k
2020-05-25 17:51 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25.05.2020 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-05-20 19:09 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (zmiana z dnia 20.05.2020 r.)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

2020-05-18 17:19 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (zmiana z dnia 18.05.2020 r.)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

2020-05-06 17:17 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (zmiana z dnia 06.05.2020 r.)

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-04-22 14:50 Zamówienia Publiczne Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.04.2020 r.

Opis przedmiotu zamó [...].docx

Specyfikacja Istotny [...].docx

Obowiązujący, zmodyf [...].doc

Zmiana treści SIWZ i [...].pdf

2020-04-16 16:51 Zamówienia Publiczne Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert (zmiana z 16.04.2020 r.)

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

Zmiana treści SIWZ z [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1576