Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1531/20/99/AG Usługa sprzatania

Deadlines:
Published : 03-04-2020 11:49:00
Placing offers : 08-05-2020 13:00:00
Offers opening : 08-05-2020 13:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.18 2020-04-03 11:49:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 619.03 2020-04-03 11:49:00 Proceeding
Załacznik nr 2, 4-10 do SIWZ.pdf pdf 527.49 2020-04-03 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 344.14 2020-04-03 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2, 4-10 do edycji.odt odt 88.31 2020-04-03 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do edycji.doc doc 198 2020-04-03 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 301.56 2020-04-03 11:49:00 Proceeding
WZP-2165_1531_20.pdf pdf 3045.01 2020-04-17 16:15:28 Public message
WZP-2274_1531_20.odg odg 149.24 2020-04-22 15:48:51 Public message
DUUE Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf pdf 92.05 2020-04-24 10:36:20 Public message
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.doc doc 281.5 2020-04-24 10:38:13 Public message
WZP-2346_1531_20.pdf pdf 770.63 2020-04-24 10:38:13 Public message
WZP-2665_1531_20.pdf pdf 133.49 2020-05-08 15:17:34 Public message
WZP-3190_1531_220.pdf pdf 74.11 2020-06-02 15:28:07 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 113.9 2020-06-25 09:14:43 Public message

Announcements

2020-06-25 09:14 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-06-02 15:28 Katarzyna Jacak Wybór oferty najkorzystniejszej

WZP-3190_1531_220.pd [...].pdf

2020-05-08 15:17 Katarzyna Jacak Informacja z otwarcia ofert

WZP-2665_1531_20.pdf

2020-04-24 10:38 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi

Załacznik nr 1 - Opi [...].doc

WZP-2346_1531_20.pdf

2020-04-24 10:36 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

DUUE Ogłoszenie o zm [...].pdf

2020-04-22 15:48 Katarzyna Jacak Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

WZP-2274_1531_20.odg

2020-04-17 16:15 Katarzyna Jacak Odpowiedź na pytanie

WZP-2165_1531_20.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1013