Proceeding: SA-381-4/20 świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 01-04-2020 13:16:00
Placing offers : 07-05-2020 10:00:00
Offers opening : 07-05-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 90.51 2020-04-01 13:16:00 Proceeding
ogloszenie - sprzatanie 2020.doc doc 75 2020-04-01 13:16:00 Proceeding
SIWZ sprzatanie 2020.docx docx 197.97 2020-04-01 13:16:00 Proceeding
Załacznik do SIWZ wykaz wykładzin.xls xls 120.5 2020-04-01 13:16:00 Proceeding
LISTOWNIK odpowiedzi na pytania - sprzatanie - 4- 2020 I poprawiony (1).doc doc 544.5 2020-04-28 13:32:05 Public message
ZP_12[1] - sprzątanie - 2020.rtf rtf 67.92 2020-05-07 11:29:40 Public message
IMG_20200519_0001.pdf pdf 124.14 2020-05-19 11:17:43 Public message

Announcements

2020-06-10 11:30 Karol Jędraszak dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „ Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o.” nr sprawy: S.A.-381-4/20

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) Zamawiający informuje, iż zwalnia Gwaranta ze wszystkich zobowiązań wynikających z gwarancji.
2020-05-19 11:17 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

IMG_20200519_0001.pd [...].pdf

2020-05-07 11:29 Karol Jędraszak Zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania przetargowego nr SA-381-4/20

ZP_12[1] - sprzątani [...].rtf

2020-04-28 13:32 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania do przetargu

LISTOWNIK odpowiedzi [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1012