Proceeding: Maseczki medyczne - NIECERTYFIKOWANE / Medical face masks - NON-CERTIFIED

Zamówienia Koronawirus
Ministerstwo Zdrowia
Deadlines:
Posted : 24-03-2020 14:38:00
Placing offers: 24-05-2020 20:10:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

PLEASE SEE ENGLISH VERSION BELOW

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Proszę wpisać cenę za jedną jednostkę i w polu "Miejsce na twój opcjonalny, dodatkowy komentarz do całości oferty" wpisać wartość oferty.

Proszę również o dodanie niezbędnych załączników, uwzględniających wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania.

Poniższe postępowanie dotyczy produktów niecertyfikowanych, natomiast muszą one być zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, które opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia. Środki te mogą być nabywane przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

 

Dear Sir or Madam,

 

We invite you to submit your offers via the electronic form below.

Please enter the price for one unit and in the field ""Space for your optional, additional comment to the whole offer"" enter the value of the offer.

Please also add the necessary attachments, including filled in and signed declaration form (declaration form template is attached to the form).

The following inquiry applies to non-certified products, however they must comply with the guidelines of the national infectious diseases consultant, which are published in the Public Information Bulletin on the website of the Minister of Health. These items may be purchased before their full compliance assessment and without CE marking no longer than till 30 days from the date of termination of the state of epidemic in relation to SARS-CoV-2 virus infection.  

In case of questions:

- related to the product, please use “Send a message” button in the bottom right corner of the this form

- related to the usage of this platform, please contact the Customer Support Centre of OpenNexus’s purchasing platform, available from Monday to Friday on working days, from 8:00 AM to 5:00 PM

- phone: 22 101 02 02

- e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

We would like to inform you that the official confirmation of Ordering Party’s willingness to proceed an order is signage of order or relevant contract.

 

Messages from OpenNexus platform are for information purposes.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Declaration form medical face masks EN.docx docx 35.94 2020-03-24 14:38:00 Proceeding
Oswiadczenie maseczki medyczne PL.docx docx 35.6 2020-03-24 14:38:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Maseczki medyczne NIECERTYFIKOWANE / Medical face masks NON-CERTIFIED Proszę wpisać cenę za jedną jednostkę w przedmiocie zamówienia, a w kryterium poniżej o nazwie "Ilość zadeklarowanego produktu" proszę o zadeklarowanie ilości produktów, jaki są Państwo wstanie zrealizować./ EN: Please enter the price for one unit in the subject field and below in the "Product declared quantity" field, please declare the quantity of product units you are able to deliver. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.7255 PLN, EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie - Proszę załączyć podpisane oświadczenie / EN: Please attach signed declaration form (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Zdjęcie produktu/ Photo of the product - Proszę załączyć zdjęcie produktu/ EN: Please attach photo of the product (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Ilość w opakowaniu zbiorczym/ Number of product units in one package - Proszę podać liczbę sztuk produktu w jednym opakowaniu/ ENG: Please indicate the number of product units in one package (0)
5 Wymiary opakowania zbiorczego/ Packaging dimensions - Proszę podać wymiary opakowania zbiorczego w centymetrach w formacie długość/ szerokość/ wysokość / EN: Please specify the packaging dimensions in centimetres in length/width/height format (0)
6 Termin realizacji zamówienia/ Order fulfilment date - Proszę wpisać najwcześniejszy możliwy termin i godzinę realizacji zamówienia w formacie DD-MM-RRRR GG:MM/ EN: Please enter the earliest possible date and time of order fulfilment in the format DD-MM-YYYYY HH:MM (0)
7 Określenie incoterms/ Incoterms - (Pole opcjonalne) Proszę wpisać jedną z poniższych opcji/ EN: (Optional field) Please enter one of the options below EXW – Ex-Works (z zakładu); DAP – Delivered At Place (dostarczone do miejsca); DDP – Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone); CIP – Carriage And Insurance Paid To (koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do); DAT – Delivered At Terminal (dostarczone do terminalu); FCA – Free Carrier (franco przewoźnik); CPT – Carriage Paid To (koszty transportu opłacone do); FAS – Free Alongside Ship (franco wzdłuż burty statku); FOB – Free On Board (franco statek); CFR – Cost And Freight (koszt i fracht); CIF – Cost, Insurance And Freight (koszt, ubezpieczenie i fracht) (0)
8 Miejsce odbioru/ Place of pick-up - Proszę o podanie adresu, pod którym możliwy będzie odbiór zamówienia/ EN: Please provide an address where we can pick up the order (0)
9 Termin ważności oferty (do kiedy, CET)/ Offer validity date (CET) - Proszę o podanie daty ważności oferty w formacie DD-MM-RRRR UWAGA: termin ważności nie może być krótszy niż 3 dni robocze od daty opublikowania Państwa oferty /EN: Please provide the expiry date of the offer in DD-MM-YYYYY format NOTE: the validity period should not be less than 3 working days from the date of publication of your offer (0)
10 Ilość zadeklarowanego produktu/ Number of product units offered - Proszę o podanie liczby sztuk produktu, jaki Państwo są w stanie zaofertować/ EN: Please specify the number of product units you are able to offer (0)
Unlock the form

The number of page views: 6276