Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 42/2020 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM 3 GABLOT INFORMACYJNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ 1 GABLOTY ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z O.O.w ramach Projektu: „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Deadlines:
Published : 24-03-2020 08:32:00
Placing offers : 30-03-2020 08:50:00
Offers opening : 30-03-2020 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica  sp. z o.o.

1.    Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

2.    Mazowiecki Szpital Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

3.    Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertę godzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4.    Podana przez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne koszty wynikające z obowiązków określonych w zamówieniu i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym montaż tablic na terenie Szpitala, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Dostawa przedmiotu zamówienia  nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt i ryzyko.

5.    O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie netto+ podatek VAT.

6.    Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.   Oferent, składając ofertę, gwarantuje, że zaoferowany przedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiały i urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

8. W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, Mazowiecki Szpital Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.

9.    Mazowiecki Szpital Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie   z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

10.  Mazowiecki Szpital Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

11.  Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać oferty.

Uwaga:

Termin realizacji zamówienia - do 30 dni od daty wyboru oferty


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 Zamówienie realizowane w ramach Projektu: „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmioru zamówienia.pdf pdf 148.56 2020-03-24 08:32:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 99.68 2020-03-30 13:18:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 82.36 2020-03-31 13:11:57 Public message

Announcements

2020-03-31 13:11 KRZYSZTOF JANIGA informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-03-30 13:18 KRZYSZTOF JANIGA w załączeniu przedstawiam informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 GABLOTA WEWNĘTRZNA WYMIARY GABLOTY Szerokość – 1200 mm; Wysokość – 800 mm Głębokość – 32 mm 2 pc. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Karola Rychlińskiego 1
05-091, Ząbki
(0)
2 GABLOTA WEWNATRZNA Wymiary gabloty: Szerokość – 2450 mm; Wysokość – 1230 mm 1 pc. - (0)
3 GABLOTA ZEWNĄTRZNA WYMIARY GABLOTY Szerokość – 1200 mm; Wysokość – 800 mm Głębokość – 32 mm 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu I MONTAŻ, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 621