Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DP/371/28/20 DP/371/28/20 - Usługa prania pościeli dla Zespołu Dworsko-Parkowego w Kulicach oraz Zespołu Pałacowo Parkowego w Małkocinie

Anna Kloczkowska-Wójcik
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 17-03-2020 12:57:00
Placing offers : 26-03-2020 09:30:00
Offers opening : 26-03-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
_Zał. 5 - formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 15.14 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
1. SIWZ.docx docx 122.58 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz ofertowy.DOC DOC 72.5 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 55 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
Zał. 3 - oświadczenie - gr. kapitałowa.doc doc 31.5 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
Zał. 4 - RODO.docx docx 17.24 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
1. SIWZ po zmianach 17032020.odt odt 87.16 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
Modyfikacja tresci SIWZ 17032020 z podpisem Kanclerza.pdf pdf 587.2 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 2080.55 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 930.79 2020-03-17 12:57:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 19032020.pdf pdf 371.71 2020-03-19 10:19:03 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2(3).pdf pdf 792.17 2020-03-26 15:04:33 Public message
Wyniki.pdf pdf 433.95 2020-04-01 12:34:23 Public message

Announcements

2020-04-01 12:34 Anna Kloczkowska-Wójcik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1

Wyniki.pdf

2020-03-26 15:04 Anna Kloczkowska-Wójcik Informacja o złożonych ofertach oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2

Informacja o złożony [...].pdf

2020-03-26 09:28 Anna Kloczkowska-Wójcik Anna Kloczkowska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Sesja otwarcia online - Usługa prania pościeli dla Zespołu Dworsko-Parkowego w Kulicach oraz Zespołu Pałacowo Parkowego w Małkocinie
Time: Mar 26, 2020 10:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8798445668

Meeting ID: 879 844 5668
2020-03-24 11:55 Anna Kloczkowska-Wójcik
Informacja o zapewnieniu jawnego otwarcia ofert

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą w kraju niestandardową sytuację, informujemy, że budynki Uniwersytetu Szczecińskiego objęte są ograniczeniami dostępu dla osób nie będących pracownikami Uczelni.

Z uwagi na powyższe, obowiązek zapewnienia jawności czynności otwarcia ofert realizowany będzie przy użyciu narzędzi informatycznych. Korzystać będziemy z aplikacji TEAMS oraz ZOOM.

W dniu wyznaczonym jako dzień składania i otwarcia ofert Zamawiający w publicznej wiadomości poda link do odpowiedniej strony, na której będzie się odbywało otwarcie ofert.

Korzystanie z systemu nie wymaga od Państwa pobierania jakichkolwiek aplikacji.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1493