Proceeding: KA-DZP.362.1.7.2020 Dostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Deadlines:
Posted : 17-03-2020 12:13:00
Placing offers: 26-03-2020 10:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu informujemy o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Pzp.


Numer postępowania: KA-DZP.362.1.7.2020

Numer ogłoszenia BZP: 524077-N-2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Termin składania ofert: 26.03.2020 r., godz. 10.00

Ofertę należy złożyć bezwzględnie w formie pisemnej, zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.


Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ i wszelkie inne pytania do Zamawiającego należy przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza „Wyślij wiadomość”.

Osoba prowadząca niniejsze postępowanie: Pracownik Działu Zamówień Publicznych Pani Katarzyna Żwakuła nr tel. 71 36 80 622.

Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, w tym w szczególności wyjaśnienia lub zmiana treści SIWZ, informacja z otwarcia ofert, rozstrzygnięcie bądź unieważnienie postępowania będzie przekazywał Wykonawcom w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy oraz zamieszczał w sekcji „Komunikaty”.

W sprawach związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00:

Announcements

2020-03-26 11:35 Wioletta Seredyńska Informacja z otwarcia ofert

7_20 informacja z ot [...].pdf

2020-03-19 12:10 Katarzyna Żwakuła W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących powyższego postępowania, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu zamieszcza przesłane wnioski wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców).
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zmiany w tym dokumencie zostały naniesione kolorem. W załączeniu zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ oraz uprzednio niedołączony Załącznik nr 5.

7_20 odpowiedzi na p [...].pdf

7_20 Załącznik nr 3 [...].pdf

7_20 Załącznik nr 5 [...].docx

2020-03-17 12:15 Katarzyna Żwakuła Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z uwagi na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od dnia 17.03.2020 roku będzie pracował w ograniczonym zakresie, wyłącznie w godzinach 09.00-14.00. W związku z powyższym oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 09.00-14.00 w Dziale Zamówień Publicznych bud. A pok. 24, a w poza tymi godzinami na portierni głównej od ulicy Komandorskiej 118/120.

UWAGA!
1. W przypadku składania ofert na portierni głównej nie mamy możliwości zapewnienia Państwu wydania potwierdzenia wpłynięcia oferty.
2. Ze względu na obowiązujący na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz dynamiczną sytuację w kraju zalecamy składanie ofert osobiście bądź za pośrednictwem firm kurierskich. Składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego nie daje gwarancji, iż oferta zostanie dostarczona w terminie.

The number of page views - 253

Send a message