Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-757/20/62/Ł Dostawy urządzeń drukujących

Deadlines:
Published : 04-03-2020 10:08:00
Placing offers : 06-04-2020 13:00:00
Offers opening : 06-04-2020 13:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
757 SIWZ.pdf pdf 780.46 2020-03-04 10:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.19 2020-03-04 10:08:00 Proceeding
załączniki do edycji.docx docx 58.34 2020-03-04 10:08:00 Proceeding
WZP-1494 757 20.pdf pdf 243.28 2020-03-17 16:27:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 114.56 2020-03-19 10:12:14 Public message
WZP-1532 757 20.pdf pdf 1059.29 2020-03-19 10:13:27 Public message
WZP-1759_757_20.pdf pdf 228.79 2020-03-30 16:41:07 Public message
WZP-1908_757_20.pdf pdf 1438.18 2020-04-06 15:51:57 Public message
WZP-2719_757_20.pdf pdf 70.07 2020-05-12 13:22:26 Public message
WZP-2805_757_20.pdf pdf 149.97 2020-05-14 16:58:00 Public message
WZP-2812_757_20.pdf pdf 81.88 2020-05-15 11:49:12 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 188.28 2020-06-10 13:54:50 Public message

Announcements

2020-06-10 13:54 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-05-15 11:49 Katarzyna Jacak Sprostowanie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 2 i 3

WZP-2812_757_20.pdf

2020-05-14 16:57 Katarzyna Jacak Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 1-3

WZP-2805_757_20.pdf

2020-05-12 13:22 Katarzyna Jacak Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 4

WZP-2719_757_20.pdf

2020-04-06 15:51 Katarzyna Jacak Informacja z otwarcia ofert

WZP-1908_757_20.pdf

2020-03-30 16:41 Katarzyna Jacak Pytania o odpowiedzi

WZP-1759_757_20.pdf

2020-03-19 10:13 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi

WZP-1532 757 20.pdf

2020-03-19 10:12 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-17 16:27 Katarzyna Jacak Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

WZP-1494 757 20.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1779