Proceeding: DŁ/02/2020 „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 21-02-2020 15:27:00
Placing offers: 30-03-2020 10:00:00
Opening offers : 30-03-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ - ładowarka kołowa.doc doc 184.5 2020-02-21 15:27:00 Proceeding
SIWZ - ładowarka kołowa.pdf pdf 8093.25 2020-02-21 15:27:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 1763.53 2020-02-21 15:27:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf pdf 418.78 2020-02-21 15:27:00 Proceeding
Formularz oferty - zał. 1.doc doc 58.5 2020-02-21 15:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1935.46 2020-02-21 15:27:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 Ładowarka.pdf pdf 125.17 2020-03-05 09:08:35 Public message
Wyjaśnienia z dnia 19.03.2020 r..pdf pdf 237.64 2020-03-19 13:50:45 Public message
Wyjaśnienia nr 2 - z dnia 19.03.2020 r..pdf pdf 400.99 2020-03-19 15:39:22 Public message
Formularz oferty - zał. 1 po poprawkach.doc doc 61 2020-03-20 10:41:50 Public message
Odpowiedzi 3.pdf pdf 660.05 2020-03-20 16:07:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 41.94 2020-03-30 15:36:49 Public message
Oś grupa kapitałowa.docx docx 13.73 2020-03-30 15:36:49 Public message
PDF wybór Wykonawcy ładowarka kołowa.pdf pdf 65.03 2020-04-15 13:51:03 Public message
PDF Streszczenie złożonych ofert wraz z punktacją..pdf pdf 41.19 2020-04-15 14:41:03 Public message

Announcements

2020-04-15 14:41 Szymon Łakota W załączeniu punktacja dla poszczególnych ofert.

PDF Streszczenie zło [...].pdf

2020-04-15 13:51 Szymon Łakota Szanowni Państwo

W załączeniu zamieszczamy informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

z wyrazami szacunku

PDF wybór Wykonawcy [...].pdf

2020-03-30 15:36 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie grupa kapitałowa
(w załączeniu)

Informacja z otwarci [...].pdf

Oś grupa kapitałowa. [...].docx

2020-03-20 16:07 Szymon Łakota Odpowiedzi nr 3 z dnia 20.03.2020 r.
(w załączeniu)

Odpowiedzi 3.pdf

2020-03-20 12:45 Szymon Łakota Sprostowanie do następującego pytania:

- "Czy zamawiający wymaga aby w czasie trwania gwarancji wykonywane przeglądy serwisowe były ujęte w cenie maszyny, a jeśli nie czy Zamawiający będzie zobowiązany do wykonywania przeglądów zgodnie z podanymi stawkami i harmonogramem bez względu na podane koszty za przeglądy pod rygorem utraty gwarancji. Zarazem czy Zamawiający w jakimkolwiek stopniu będzie oceniał i dokonywał wyboru Wykonawcy w oparciu o koszty przeglądów serwisowych?"

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia załącznik nr 1 tj. formularz oferty.
Zamawiający będzie zobowiązany do wykonywania przeglądów zgodnie z podanymi stawkami i harmonogramem bez względu na podane koszty za przeglądy pod rygorem utraty gwarancji.
Należy jednak zauważyć, iż w załączniku nr 1 (poprawiony formularz oferty) należy uwzględnić wartość wszystkich przeglądów serwisowych. W przypadku określenia konkretnej kwoty za serwisy bądź przedłużoną gwarancję w formularzu oferty Wykonawca będzie zobowiązany wykonać serwisy i utrzymać gwarancję za określoną kwotę. Wykonawca nie będzie miał prawa domagać się dodatkowego wynagrodzenia ponad to które zaoferował w ofercie.
2020-03-20 10:41 Szymon Łakota Poprawiony załącznik nr 1 - formularz oferty

Formularz oferty - z [...].doc

2020-03-19 15:39 Szymon Łakota Wyjaśnienia nr 2 z dnia 19.03.2020 r.

w załączeniu

Wyjaśnienia nr 2 - z [...].pdf

2020-03-19 13:50 Szymon Łakota Szanownia Państwo,

W załączeniu wyjaśnienia z dnia 19.03.2020 r.

Wyjaśnienia z dnia 1 [...].pdf

2020-03-17 13:00 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w dniu 19.03.2020 r.
z poważaniem
2020-03-05 09:08 Szymon Łakota Wyjaśnienie z dnia 04.03.2020 r.
(w załączeniu)

Wyjaśnienia nr 1 Ład [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1137