Proceeding: WZP-298/20/22/T Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych pojazdów oznakowanych z napędem elektrycznym

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 05-02-2020 09:34:00
Placing offers: 15-04-2020 10:00:00
Opening offers : 15-04-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS025-055962-pl.pdf pdf 114.47 2020-02-05 09:34:00 Sławomir Jastrzębski Proceeding
zal. do edycji.docx docx 44.27 2020-02-05 09:34:00 Sławomir Jastrzębski Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2078.23 2020-02-05 09:34:00 Sławomir Jastrzębski Proceeding
notice23.03.20.pdf pdf 70.08 2020-03-23 10:12:19 Sławomir Jastrzębski Public message
pyt4 298_2020032015255607.pdf pdf 87.42 2020-03-20 15:25:21 Sławomir Jastrzębski Public message
info298_2020031812230608.pdf pdf 33.67 2020-03-18 12:22:25 Sławomir Jastrzębski Public message
pyt3 298.pdf pdf 68.47 2020-03-11 15:37:48 Sławomir Jastrzębski Public message
notice.pdf pdf 70.92 2020-03-09 10:09:31 Sławomir Jastrzębski Public message
pyt2 298.pdf pdf 130.94 2020-03-09 10:09:31 Sławomir Jastrzębski Public message
info298.pdf pdf 34.58 2020-03-04 13:57:39 Sławomir Jastrzębski Public message
pyt1 298.pdf pdf 84.27 2020-02-26 15:18:46 Sławomir Jastrzębski Public message
pyt.pdf pdf 171.61 2020-02-19 10:19:19 Sławomir Jastrzębski Public message

Announcements

2020-03-23 10:12 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

notice23.03.20.pdf

2020-03-20 15:25 Sławomir Jastrzębski pytania i odpowiedzi 4

pyt4 298_20200320152 [...].pdf

2020-03-18 12:22 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że w dniu dzisiejszym przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

info298_202003181223 [...].pdf

2020-03-11 15:37 Sławomir Jastrzębski pytania i odpowiedzi 3

pyt3 298.pdf

2020-03-09 10:09 Sławomir Jastrzębski pytania i odpowiedzi 2 oraz Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

notice.pdf

pyt2 298.pdf

2020-03-04 13:57 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że w dniu dzisiejszym przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

info298.pdf

2020-02-26 15:18 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach

pyt1 298.pdf

2020-02-19 10:19 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach

pyt.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 1435

Send a message