Proceeding: RRS.271.1.1.2020.AK Sukcesywne wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie 20.01.2020 r. – 31.12.2022r.

Deadlines:
Posted : 13-01-2020 09:13:00
Placing offers: 17-01-2020 10:00:00
Opening offers : 17-01-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

            DZIK NOWY              Debrzno, dnia 10.01.2020 r.

 

RRS.271.1.1.2020.AK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 20.01.2020 r.-31.12.2022 r.”

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Debrzno

reprezentowany przez

p. Wojciech Kallas – Burmistrza Debrzna

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl

http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowski

województwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511

REGON: 770979654

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843).

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie 20.01.2020 r. – 31.12.2022r., obejmujące swym zakresem:

L.p.

Opis zadania

Roczna szacunkowa liczba zadań

1

Podział nieruchomości gruntowej z decyzją o podziale

a) dwie pierwsze działki

10

b) za każdą następną działkę do 5

5

c) za każdą następną działkę powyżej 5

5

2

Podział nieruchomości gruntowej rolnej ( powyżej 1 ha )

a) dwie pierwsze działki

5

b) za każdą następną działkę

3

3

Wznowienie granic nieruchomości

a) pierwsze 4 punkty granic

50

b) każdy następny punkt na obiekcie

30

4

Ustalenie granic nieruchomości w trybie rozgraniczenia

a) pierwsze 4 punkty granic

10

b) każdy następny punkt na obiekcie

10

5

Sporządzenie mapy do celów projektowych

a) obiekt o powierzchni do 0,5 ha

5

b) obiekt o powierzchni od 0,5 ha do 1 ha

5

c) za 1 ha na obiekcie powyżej 1 ha

5

6

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

a) 1 działka

3

b) 1 budynek

2

7

Pomiar aktualizacyjny sytuacyjno – wysokościowy

a) do 1 ha

3

b) powyżej 1 ha

2

 

3. Ustala się  termin  wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie 20.01.2020r. – 31.12.2022 r.

 

Zamawiający zastrzega, że podane ilości zleceń są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca musi:

·    posiadać uprawnienia geodezyjne do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi;

·    dysponować niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

·    znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

 

5. Oferty należy składać za pomocą platformy zakupowej OPEN NEXUS w terminie do 17.01.2020 r. (godz.10:00).

 

6. Informacje szczegółowe dostępne są:

Urząd Miejski w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, pokój nr 20, osoba do kontaktu Józef Bil tel: 59 8335351 (wew. 50).

 

7. Warunki płatności:

30 dni od daty wpływu do tut. urzędu faktury.

 

8.Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

a)         CENA: 100%

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa brutto

C bad - cena oferty badanej brutto

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.


Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje . Oferty zostaną ocenione na podstawie porównania wartości obliczonej w następujący sposób WARTOŚĆ = (ilość szacunkowa usługi pozycja 1  x cena jednostkowa) + (ilość szacunkowa usługi pozycja 2 x cena) +...+ (ilość szacunkowa usługi pozycja kolejna  x cena).

Ilości podanych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie.

 

9. W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 7 dni.

 

10.       KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO

 

1.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”  informuję, że:

2.         Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd  Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest  Burmistrz Debrzna , adres Urzędu  Miejskiego w Debrznie:            ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.         Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel.  59 83 35 351 wew. 51.

4.         Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd  Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.         Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.         Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.         Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.         Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.         Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.       W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020_usługi_geodezyjne_zapytanie.pdf pdf 1272.24 2020-01-13 09:17:59 Proceeding
wzór umowy.docx docx 18.47 2020-01-13 09:56:58 Proceeding
2020_usługi_geodezyjne_rozstrzygnięcie.pdf pdf 350.93 2020-01-20 14:49:49 Public message

Announcements

2020-01-20 14:49 Anna Król Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2020_usługi_geodezyj [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pozycja 1 a) - 1 service - (0)
2 Pozycja 1 b) - 1 service - (0)
3 Pozycja 1 c) - 1 service - (0)
4 Pozycja 2 a) - 1 service - (0)
5 Pozycja 2 b) - 1 service - (0)
6 Pozycja 3 a) - 1 service - (0)
7 Pozycja 3 b) - 1 service - (0)
8 Pozycja 4 a) - 1 service - (0)
9 Pozycja 4 b) - 1 service - (0)
10 Pozycja 5 a) - 1 service - (0)
11 Pozycja 5 b) - 1 service - (0)
12 Pozycja 5 c) - 1 service - (0)
13 Pozycja 6 a) - 1 service - (0)
14 Pozycja 6 b) - 1 service - (0)
15 Pozycja 7 a) - 1 service - (0)
16 Pozycja 7 b) - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki udziału - wykonawca posiada uprawnienia geodezyjne do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
3 Warunki udziału - wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. PROSZĘ POTWIERDZIĆ POTWIERDZIĆ (0)
4 Warunki udziału - wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
Unlock the form

The number of page views: 315