Proceeding: ZP/220/01/20 Dostawa wkładów drukujących, kaset, tonerów do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla SPSK-2.

Deadlines:
Posted : 10-01-2020 14:05:41
Placing offers: 23-01-2020 09:30:00
Opening offers : 23-01-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

Z uwagi na wartość zamówienia (mniejszą niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP), dopuszczalną formą składania oferty oraz oświadczenia z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27, dalej „PZP”) pozostaje forma pisemna.    

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_01_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 310.11 2020-01-10 14:17:37 Wioletta Sybal Proceeding
ZP_220_01_20_FO_zal 5_Wykaz dostaw.rtf rtf 63.7 2020-01-10 14:16:02 Wioletta Sybal Proceeding
ZP_220_01_20_FO_zal 1b_osw_speln wart udz.rtf rtf 75.23 2020-01-10 14:16:02 Wioletta Sybal Proceeding
ZP_220_01_20 Zał. nr 1a do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.docx docx 20.63 2020-01-10 14:16:02 Wioletta Sybal Proceeding
ZP_220_01_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 158.77 2020-01-10 14:16:02 Wioletta Sybal Proceeding
ZP.220_01_20 zał. 2 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 13.3 2020-01-10 14:16:02 Wioletta Sybal Proceeding
ZP.220.01.20_ zał. nr 3 Formularz cen jedn..xls xls 54 2020-01-10 14:16:02 Wioletta Sybal Proceeding
ZP.220.01.20 zał. 4 wymagania dla przedmiotu zamówienia.doc doc 103.5 2020-01-10 14:16:02 Wioletta Sybal Proceeding
ZP.220.01.20_ zał. nr 3 Formularz cen jedn..xls xls 54 2020-01-10 14:15:24 Wioletta Sybal Proceeding
ZP.220.01.20 SIWZ.doc doc 539.5 2020-01-10 14:15:24 Wioletta Sybal Proceeding
ZP_220_01_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx docx 138.25 2020-01-17 13:36:56 Wioletta Sybal Public message

Announcements

2020-01-17 13:36 Wioletta Sybal OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 17.01.2020 r.

ZP_220_01_20 Ogłosze [...].docx

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 230

Send a message