Proceeding: W.Sz.Z: TZ-280-143/19 W.Sz.Z: TZ-280-143/19 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, odbioru odpadów komunalnych oraz żywieniowych.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 07-01-2020 07:40:47
Placing offers: 20-01-2020 09:30:00
Opening offers : 20-01-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 143-19 - świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.pdf pdf 1854.78 2020-01-07 07:53:35 Proceeding
SIWZ 143-19 - świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.doc doc 883 2020-01-07 07:53:30 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - JEDZ do postępowania.docx docx 54.62 2020-01-07 07:43:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 183.81 2020-01-07 07:42:44 Proceeding
143-19 Wynik.pdf pdf 344.29 2020-02-20 12:42:12 Public message
143-19 unieważnienie postępowania.pdf pdf 269.41 2020-02-06 11:10:09 Public message
informacjazotwrciaofert.pdf pdf 156.2 2020-01-20 11:11:33 Public message

Announcements

2020-02-20 12:42 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

143-19 Wynik.pdf

2020-02-06 11:10 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o unieważnieniu przetargu w części dotyczącej Zadań Nr 1, Nr 2 i Nr 4.

143-19 unieważnienie [...].pdf

2020-01-20 11:11 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert.

informacjazotwrciaof [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 506