Proceeding: 10/PZP/BP/2019/US Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi: usługi świadczenia obsługi prawnej Zamawiającego w związku z realizacją jego ustawowych zadań

Grzegorz Jurowczyk
Centrum Łukasiewicz
Deadlines:
Posted : 19-12-2019 14:16:00
Placing offers: 15-01-2020 09:00:00
Opening offers : 15-01-2020 09:10:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do ogłoszenia o zamówieniu;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.


Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 1,2 i 3 do ogłoszenia w wersji edytowalnej.docx docx 85.48 2019-12-19 14:16:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2575.6 2019-12-19 14:16:00 Proceeding
zarządzenie nr 27 standardy postępowania.pdf pdf 239.07 2019-12-19 14:16:00 Proceeding
12 02 20 informacja o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 44.54 2020-02-12 15:36:25 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 739.08 2020-01-29 16:52:33 Public message
informacja otwarcie ofert UP.pdf pdf 675.64 2020-01-15 11:39:37 Public message
wyjaśnienia treści ogłoszenia.pdf pdf 64.91 2020-01-08 13:12:29 Public message

Announcements

2020-02-12 15:36 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu informacja o udzieleniu zamówienia.Z poważaniem, Michał Kordulski

12 02 20 informacja [...].pdf

2020-01-29 16:52 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu informacja o wyborze oferty. Pozdrawiam, Michał Kordulski

informacja o wyborze [...].pdf

2020-01-15 11:39 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację z sesji otwarcia ofert, które odbyło się dniu 15 stycznia 2020 r. godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego. Z poważaniem, Michał Kordulski

informacja otwarcie [...].pdf

2020-01-08 13:12 Grzegorz Jurowczyk Dzień dobry,
Szanowni Państwo, załączeniu przekazuję pismo z dnia 8 stycznia 2020 r., nr wych. CŁ/16/2020/BZP/GJ, dotyczące wyjaśnień treści ogłoszenia o zamówieniu.
Z poważaniem,
Grzegorz Jurowczyk

wyjaśnienia treści o [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 464

Send a message to buyer