Proceeding: EZP/176/19 Zakup (dostawa) artykułów różnych dla jednostek organizacyjnych Szpitala – 16 pakietów

Deadlines:
Posted : 12-12-2019 09:22:15
Placing offers: 20-01-2020 08:30:00
Opening offers : 20-01-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SIWZ.docx docx 59.58 2019-12-12 09:23:44 Proceeding
Załącznik Wykaz przedmiotu.docx docx 115.3 2019-12-12 09:23:44 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2128.23 2019-12-12 09:23:44 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 335.98 2019-12-12 09:23:44 Proceeding
JEDZ.docx docx 77.59 2019-12-12 09:23:44 Proceeding
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 1159.56 2020-02-26 14:20:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5.pdf pdf 368.08 2020-01-20 09:48:31 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 2406.84 2020-01-10 14:21:24 Public message

Announcements

2020-02-26 14:20 Marta Mularczyk Dzień dobry,

Informuję że Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-01-20 09:48 Marta Mularczyk Dzień dobry,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem, Marta Mularczyk

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-10 14:21 Marta Mularczyk Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1035