Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie

Deadlines:
Published : 13-11-2019 12:07:00
Placing offers : 20-11-2019 14:30:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

UWAGA: USUNIĘTE ZOSTAŁY ZAPISY PUNKTU 20 I 24 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ. ZMIENIONA WERSJA SIWZ ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ (w załączniku).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia - Marcin Wawrzyński, tel. 68 382 24 11

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

Oferta powinna zawierać:

a)              Wypełniony formularz ofertowy  - załącznik  nr 4

b)             Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 5

c)              Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

d)             Kopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii   elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

e)             Pełnomocnictwo w przypadku składania ofert przez pełnomocnika

f)               Klauzulę RODO.


1.  Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin do dnia 20.11.2019 r. do godz. 14.30. Pliki powinny być w formacie *.pdf

2.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 3  dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

3.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 3 dni licząc od daty terminu zakończenia zbierania ofert.

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej i platformie zakupowej zamawiającego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. Formularz ofertowy.docx docx 25.68 2019-11-13 12:07:00 Proceeding
5. Formularz cenowy.docx docx 24.9 2019-11-13 12:07:00 Proceeding
6. pełnomocnictwo - załącznik do umowy.pdf pdf 291.26 2019-11-14 08:38:43 Proceeding
6. pełnomocnictwo.docx docx 25.47 2019-11-14 08:38:47 Proceeding
2. Specyfikacja Punktów Poboru Energii Elektrycznej - załącznik do umowy.pdf pdf 588.57 2019-11-14 08:38:54 Proceeding
SIWZ_zmieniona.pdf pdf 328.61 2019-11-18 08:38:20 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa energii - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 804