Proceeding: ZP/121/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Deadlines:
Published : 29-10-2019 12:36:00
Placing offers : 05-12-2019 09:00:00
Offers opening : 05-12-2019 09:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.18 2019-10-29 12:36:00 Proceeding
SIWZ 121.doc doc 495 2019-10-29 12:36:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2019-10-29 12:36:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc doc 100.5 2019-10-29 12:36:00 Proceeding
Załącznik 1.1 - formularz cenowy.docx docx 44.23 2019-10-29 12:36:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 183.5 2019-10-29 12:36:00 Proceeding
Załacznik 3-zestawienie parametrów.zip zip 184.41 2019-11-08 13:53:51 Proceeding
Zmodyfikowana SIWZ 121.doc doc 495.5 2019-11-27 11:26:07 Proceeding
Pytania i odpowiedzi..docx docx 124.27 2019-11-06 14:04:12 Public message
Pytania i odpowiedzi 1.docx docx 123.75 2019-11-07 14:27:46 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 3 - zestawienie parametrów.zip zip 184.63 2019-11-27 11:21:43 Public message
Pytania i odpowiedzi..docx docx 123.82 2019-11-27 11:21:43 Public message
Potwierdzenie wysłania sprostowania ogłoszenia.pdf pdf 268.62 2019-11-27 11:21:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 70.91 2019-12-04 14:02:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 583.21 2019-12-05 13:06:59 Public message
Oswiadczenie-grupa kapitalowa.doc doc 90 2019-12-05 13:11:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania.docx docx 126.98 2019-12-13 12:49:58 Public message

Announcements

2019-12-13 12:50 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2019-12-05 13:12 Dagmara Żukowska
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 05.12.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
W załączeniu oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Oswiadczenie-grupa k [...].doc

2019-12-05 13:07 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-04 14:02 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-11-27 11:22 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Zmodyfikowany Załącz [...].zip

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Potwierdzenie wysłan [...].pdf

2019-11-07 14:28 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2019-11-06 14:04 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1109