Proceeding: 36/PN/2019 „Zakup mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i wędlin drobiowych oraz tłuszczy zwierzęcych z podziałem na dwa zadania”.

Deadlines:
Posted : 14-10-2019 08:30:00
Placing offers: 22-10-2019 09:00:00
Opening offers : 22-10-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.  Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: - Zadawania pytań do SIWZ; - Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;

Jeżeli będą Państwo mieli pytania prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl: tel. 22 101 02 02,

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 8 - Formularz cenowy dla zadania nr 2.pdf pdf 314.64 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
Zalacznik nr 7 - Formularz cenowy dla zadania nr 1.pdf pdf 550.49 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
Zalacznik nr 6 - Projekt umowyt zadanie nr 2.pdf pdf 665.24 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
Zalacznik nr 5- Projekt umowy zadanie nr 1.pdf pdf 763.24 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
Zalacznik nr 4 - OPZ.pdf pdf 6549.27 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie art. 13 lub. 14 RODO.pdf pdf 246.64 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie wykonawcy.pdf pdf 456.7 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 304.79 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
SIWZ.pdf pdf 975.57 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 584.04 2019-10-14 08:30:00 Ewa Śliska Proceeding
Wybor na str.pdf pdf 379.46 2019-10-29 09:08:17 Ewa Śliska Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 447.86 2019-10-22 13:19:09 Ewa Śliska Public message

Announcements

2019-10-29 10:19 Ewa Śliska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybor na str.pdf

2019-10-22 14:05 Ewa Śliska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 176

Send a message