Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K Sp. z o.o. w Lęborku.

Deadlines:
Published : 08-10-2019 09:01:00
Placing offers : 14-11-2019 12:00:00
Offers opening : 14-11-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN)  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K Sp. z o.o. w Lęborku.”  

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 14-11-2019 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 14-11-2019 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych:Alicja  Pakuła, tel. (59) 863 47 74,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja.pdf pdf 2809 2019-10-08 09:01:00 Proceeding
2 Druk oferty.pdf pdf 400.64 2019-10-08 09:01:00 Proceeding
3 Druk oświadczenia.pdf pdf 392.64 2019-10-08 09:01:00 Proceeding
4 Klauzula RODO.pdf pdf 460.47 2019-10-08 09:01:00 Proceeding
5 Druk oświadczenia RODO.pdf pdf 393.78 2019-10-08 09:01:00 Proceeding
6 Projekt umowy.pdf pdf 497.84 2019-10-08 09:01:00 Proceeding
2 Druk oferty.doc doc 60.5 2019-10-08 09:01:00 Criterion
3 Druk oświadczenia.doc doc 44.5 2019-10-08 09:01:00 Criterion
5 Druk oświadczenia RODO.doc doc 50.5 2019-10-08 09:01:00 Criterion

Announcements

2019-11-19 12:13 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano firmę „ KORONA JV” Sp.z o.o, ul. Przy Bażantarni 11, 02 - 793 Warszawa.

Maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe w ciągu 1 roku gross za 14 Mg: 220.416,00zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K Sp. z o.o. w Lęborku. Cena wg oferty. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk oferty.doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenia. [...].doc

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

5 Druk oświadczenia [...].doc

(0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Oświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
7 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
Unlock the form

The number of page views: 1136