Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: przetarg nieograniczony - Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „ Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Deadlines:
Published : 02-10-2019 09:26:00
Placing offers : 04-11-2019 10:00:00
Offers opening : 04-11-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Dokumenty dotyczące zamówienia (Projektu) stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji dostępne są pod linkiem http://zampub.swietochlowice.pl/bip/20191002zampub.zip


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 177.96 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
siwz.docx docx 160.12 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
zalacznik nr 6 - JEDZ.xml xml 156.88 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 1 - SOPZ.docx docx 359.26 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 3 - formularz ofertowy.doc doc 381 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 4 - uproszczone zbiorcze zestawienie kosztów.xlsx xlsx 11.46 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 5 - szczegółowe zbiorcze zestawienie kosztów.xlsx xlsx 20.24 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 7- oświadczenie o przynaleznosci do grupy kapitałowej.doc doc 331.5 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 8 - wykaz wykonanych usług.doc doc 315.5 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 9 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 313.5 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 10 - wykaz osób.doc doc 313 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 11 - wzór umowy.docx docx 130.43 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 12 - klauzula informacyjna.docx docx 304.59 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
załącznik nr 13 - interpretacja podatkowa.pdf pdf 9593.1 2019-10-02 09:26:00 Proceeding
zmiana nr 1.pdf pdf 460.92 2019-10-22 11:16:39 Public message
Wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 945.31 2019-10-25 12:49:36 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 404.23 2019-11-04 12:06:00 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 825.74 2019-12-24 11:18:03 Public message

Announcements

2019-12-24 11:18 Michał Palusiński zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-04 12:22 Michał Palusiński Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-25 12:49 Michał Palusiński wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia nr 1.pdf

2019-10-22 11:16 Michał Palusiński Zmiana treści SIWZ

zmiana nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3157