Proceeding: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert - Zakup kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych

Deadlines:
Posted : 20-09-2019 13:38:00
Placing offers: 30-09-2019 14:21:02
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja

Zakup kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych
I. Opis zadania:

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa do PEC w Końskich kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych w ilości 9szt do montażu przez zamawiajacego w określonych  lokalizacjach na terenie miasta Końskie.

2.    Przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.II. Warunki formalne:

1.    Wymagania szczegółowe zawarte są w SIWZ dołączonym do niniejszego postępowania

2.    Postępowanie prowadzone jest na zasadzie wyboru ofert, spośród ofert złożonych na podstawie ogłoszonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego

3.    Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawa Zamówień Publicznych, z uwagi na charakter tak zwanego zamówienia sektorowego. Postępowanie nie podlega protestom i odwołaniom

4.    Prawo obowiązujące dla postępowania: prawo polskie

5.    W ofercie prosimy podać ceny brutto za cały zakres zadania

6.    Oferty należy składać tylko w formie papierowej. Oferty nadesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane

7.    Termin składania ofert do 26-09-2019r.  do godz. 12.00.        

7.1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Końskich 26-200 Końskie, ul. Armii Krajowej 5 w Sekretariacie.      

  7.2.    Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego niniejszej SIWZ.        

7.3.    Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez ich otwierania

8.    Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu o wartości 6 000,00 (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100) do dnia 26.09.2019 r. do godziny 12:00

9.    Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

9.1.    Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.09.2019 r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego w Końskich, ul. Armii Krajowej 5.

10.    Termin wykonania zamówienia: - I ETAP - 5 (pięć) tygodni od podpisania umowy, dotyczy węzła nr 5 i węzła nr 6 (wg opisu przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZ) - II ETAP -do 23.12.2019, węzły pozostałe11.    

Gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy.

12.    Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury.

13.    Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania zgodnie z załączonym wzorem.

14.    W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.15.  W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.zec-konskie.pl, ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególności:         

 15.1.    zmiany ogłoszenia o zamówieniu,       

 15.2.    pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi,       

 15.3.    modyfikacje treści SIWZ,        

15.4.    informacje z otwarcia ofert.IV. Załączniki do pobrania:1.    Załącznik nr 1–  SIWZ z załącznikami2.    Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna ul. Lipowa

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Siwz_z_zalacznikami_wezly.ZIP ZIP 8641.17 2019-09-20 13:38:00 Proceeding
Dokumentacja_techniczna_wezly.zip zip 9799.68 2019-09-20 13:38:00 Proceeding

Announcements

2019-09-30 14:21 Zbigniew Purtak Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Minął okres przyjmowania ofert

The number of page views - 251