Proceeding: 36/2019 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 4 w ramach realizowanego projektu: „Innowacyjny Szpital”. Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Deadlines:
Posted : 17-09-2019 13:20:00
Placing offers: 18-10-2019 11:00:00
Opening offers : 18-10-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Image

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS179-435594-pl.pdf pdf 253.67 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal10 Wymagnia techniczne- warunki graniczne.docx docx 57.7 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal9 oswiadczenie.doc doc 34.5 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal8 oswiadczenie.doc doc 33 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_podatki.docx docx 44.09 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal6_Oświadczenie_zakaz_ubiegania.docx docx 44.06 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal5_Oświadczenie_sąd.docx docx 46.56 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 33.5 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal1 Formularz ofertowy.doc doc 72.5 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal 11 Projekt umowy.pdf pdf 9115.33 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal 3 JEDZ.zip zip 92.2 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Zal 2 Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 13.56 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 13962.34 2019-09-17 13:20:00 Proceeding
Rozstrzygnięcie postepowania z dn. 04.11.2019 r.- na stronę.pdf pdf 1203.79 2019-11-04 11:38:51 Public message
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p..pdf pdf 734.37 2019-10-18 13:12:47 Public message
Odpowiedzi z dn. 01.10.2019.pdf pdf 359.72 2019-10-01 14:42:25 Public message
SIWZ - zmiana z dn.01.10.19.pdf pdf 14068.21 2019-10-01 14:42:30 Public message
Zal11 projekt umowy - zmiana z dn.01.10.19.pdf pdf 9003.41 2019-10-01 14:42:36 Public message

Announcements

2019-11-04 11:38 Joanna Sienkiewicz Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 04.11.2019 r.

Rozstrzygnięcie post [...].pdf

2019-10-18 13:12 Joanna Sienkiewicz Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p.

Informacja na podsta [...].pdf

2019-10-01 14:44 Joanna Sienkiewicz Odpowiedzi z dnia 01.10.2019 r. wraz z załącznikami

Odpowiedzi z dn. 01. [...].pdf

SIWZ - zmiana z dn.0 [...].pdf

Zal11 projekt umowy [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1512