Proceeding: Pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice (ZP.271.2.8.2019)

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Posted : 11-09-2019 11:17:00
Placing offers: 17-09-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zapytanie ofertowe

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy)) 

Gmina Koronowo zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie Pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest:Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice

Zakres zamówienia objętego nadzorem obejmuje:

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO(Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym)

- ręczne wykopanie rowów dla kabli i słupów

- wysypanie dna rowów kablowych piaskiem

- ułożenie kabli w rowach kablowych,przykrytych folią kalandrowaną

- ułożenie kabli wielożyłowych w rurach i słupach, do opraw oświetleniowych

- ułożenie w wykopie rur ochronnych z PCV

- ręczne zasypanie rowów dla kabli

- montaż słupów oświetleniowych z fundamentem

- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych typu LED

- montaż przewodów do opraw oświetleniowych

- montaż tablic bezpiecznikowych oświetleniowych, wnękowych

- montaż szafki oświetleniowej

- wykonanie uziomów ze stali miedziowej –metoda wykonania udarowa

- badania i pomiary instalacji uziemiającej, ochronnej lub roboczej

- badania linii kablowej

- pomiary natężenia  

Planowany termin realizacji robót budowlanych do dnia 15 grudnia 2019 r. 

Szczegółowy zakres robót związanych z realizacją w/w zadania określa dokumentacja projektowa dostępna pod linkiem:

http://www.bip.koronowo.pl/index.php?app=przetargi&nid=11540&y=0&status=1 

Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum)oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego – wizyty inspektora nadzoru inwestorskiego będą dokumentowane wpisami w dzienniku budowy. 

Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) i obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie Zamawiającemu kopii uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osoby wskazanej do realizacji przedmiotu umowy w ofercie, 

2) realizacja przedmiotu umowy zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi tj. ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 1186)oraz z wymaganiami określonymi dla wykonawcy robót budowlanych.

3) udział w przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy i pod zaplecze budowy,

4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, umową o wykonanie robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) inspektor nadzoru zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych) lub robót dodatkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami. Stanowisko Wykonawcy w sprawie tych wniosków wykonawcy robót zawierać będzie ocenę zasadności wniosku oraz poprawności sporządzenia kosztorysu.

6) bez pisemnej zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

7) sprawdzanie jakości wykonanych robót,montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub zgłoszeniem,

9) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania materiałów przez wykonawcę robót oraz próbek tych materiałów,

10) zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót,

11) inspektor nadzoru zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 1 dnia roboczego od daty pisemnego powiadomienia wykonaniu ww.prac przez wykonawcę robót,

12) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót protokołu z usunięcia wad i usterek, W takim przypadku stosowne dokumenty przedłożone zostaną Zamawiającemu w trybie i terminach przewidzianych dla robót dodatkowych,

13) informowanie zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie,

14) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

15) przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót,

16) udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji inwestycji,

17) dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego,

18) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,

19) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej,

20) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,a konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn,za które odpowiada Wykonawca upoważniony jest on do udzielenia wykonawcy robót polecenia ich wykonania odpowiednim wpisem do dziennika budowy i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

21) w przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy o których mowa w pkt. 1 (wskazanych w ofercie, posiadających wymagane przez Zamawiającego uprawnienia) zmiana ww.osób może zostać dokonana pisemnym powiadomieniem i zaakceptowana przez Zamawiającego,

22) przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót, rocznych przeglądów gwarancyjnych przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz terminach usunięcia,

23) wykonanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszym zapytaniu, umowie o pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty budowlane, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania.

2. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

-zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony,jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W celu wykonania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3 oraz kopię uprawnień osoby/osób wskazanej/ych do realizacji przedmiotu umowy w ofercie i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób wskazanej/ych do realizacji przedmiotu umowy.

3. Kryterium oceny ofert Cena – 100%

4. Opis sposobu przyznawania punktacji zadane kryterium Cena (C) – maksymalnie 100 punktów przy zastosowaniu poniższego wzoru: 

           Cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert

C =-------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%      

                         Cena oferty badanej 

C – uzyskana ilość punktów badanej oferty 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów. 

5. Termin realizacji inwestycji: do dnia odbioru końcowego (planowany termin realizacji robót budowlanych do dnia 15 grudnia 2019 r.).

6. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego,na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- Zmiany osoby sprawującej nadzór inwestorski – polegającej na wyznaczeniu nowej osoby pełniącej daną funkcję (spełniającą warunki udziału w postępowaniu) pod warunkiem, zgodności z zapisami zapytania,

- Zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku, przyjęcia takiej zmiany w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych

- Zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, np. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy zawartej z wykonawcą robót przez Zamawiającego;

- W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wypełnienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności:

·        warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację usługi,

·        klęski żywiołowe,

·        siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zawartej z wykonawcą robót,

·        inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,

·        wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa,

- zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian.

7. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:

- wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel w umowie oznaczony,

- okres realizacji zamówienia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,

- ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i jego ryzyko,

- cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnionym podatkiem od towarów i usług VAT dla całości zamówienia oraz podać cenę dla poszczególnych zadań.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców  przy wykonaniu zamówienia.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania,Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania ofert.

12. Ofertę należy złożyć do dnia 17września 2019 r. do godz. 9:00 wyłącznie poprzez platformę zakupową OpenNexus. Oferty złożone poza platformą nie będą rozpatrywane.

13. Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1,

2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik 2,

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień zawodowych.

14. Informacji dodatkowych udzielają:

- Jolanta Dombrowska – Chmielek – tel. 52 3826 451

- Artur Senski - tel. 52 3826 453

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zapytanie nadzór Stary Dwór Bytkowice.pdf pdf 281.63 2019-09-11 11:17:00 Proceeding
klauzula RODO.docx docx 16.24 2019-09-11 11:17:00 Proceeding
umowa projekt.doc doc 58.5 2019-09-11 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wykaz osób.docx docx 18.56 2019-09-11 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - ośw. dot. braku podsatw do wylkuczenia.docx docx 18.6 2019-09-11 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - ośw. warunki.docx docx 16.06 2019-09-11 11:17:00 Proceeding
klauzula RODO.docx docx 16.24 2019-09-11 11:17:00 Criterium
umowa projekt.doc doc 58.5 2019-09-11 11:17:00 Criterium
Załącznik nr 3 - wykaz osób.docx docx 18.56 2019-09-11 11:17:00 Criterium
Załącznik nr 2 - ośw. dot. braku podsatw do wylkuczenia.docx docx 18.6 2019-09-11 11:17:00 Criterium
Załącznik nr 1 - ośw. warunki.docx docx 16.06 2019-09-11 11:17:00 Criterium
protokół z otwarcia nadzór Stary Dwór elektryk.pdf pdf 477.46 2019-09-18 07:53:04 Public message

Announcements

2019-09-18 07:53 Maria Klapczyńska Protokół z otwarcia ofert

protokół z otwarcia [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego ZP.271.2.8.2019 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Termin realizacji inwestycji: do dnia odbioru końcowego (planowany termin realizacji robót budowlanych do dnia 15 grudnia 2019 r.), proszę potwierdzić (0)
3 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr ZP.271.2.8.2019, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1 - ośw [...].docx

(0)
4 Niepodleganie wykluczeniu z postępowania - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 - ośw [...].docx

(0)
5 Dysponowanie osobami - Oświadczam, że dysponuję minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, proszę potwierdzić oraz załączyć wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 3 - wyk [...].docx

(0)
6 Akceptacja warunków umowy - Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w załączonym wzorze umowy, proszę potwierdzić

umowa projekt.doc

(0)
7 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, proszę potwierdzić jeżeli dotyczy (0)
8 Zapoznanie sie z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

klauzula RODO.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 344