Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie (ZP.271.2.1.2019)

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Posted : 05-09-2019 11:47:00
Placing offers: 16-09-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zapytanie ofertowe

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy)) 

Gmina Koronowo zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie.

Prosimy o złożenie oferty i dokonanie kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku informacji turystycznej w Koronowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia użyteczności publicznej. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce nr 838 obręb geodezyjny Koronowo.

- Budynek znajduje się na obszarze dzielnicy starego miasta, która wpisana jest do rejestru zabytków decyzją nr A/1418 z dnia 16.09.1957 r. Wszelkie prace prowadzone na tym terenie wymagają uzyskania pozwolenia w formie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym pod ścisłym nadzorem archeologicznym,a w przypadku odsłonięcia zabytków nawarstwień kulturowych należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze zgodnie z obowiązującą procedurą.

- Budynek ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa kujawsko – pomorskiego.

- Uwzględnić należy nadanie historycznej formy elewacji frontowej,elewacje budynku wykończyć należy z użyciem materiałów historycznych.

- Budynek leży w Obszarze Krajobrazu Chronionego.

2. Zakres opracowania dokumentacji:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego obejmującego:

- przebudowę istniejących pomieszczeń budynku informacji turystycznej w celu poprawy funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów i norm,

- zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia stanowiącego część lokalu mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej z połączeniem funkcji z budynkiem informacji turystycznej,

- rozbiórkę części budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działce od strony działki nr 839.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje wykonanie:

- Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanu w zakresie niezbędnym doprojektowania

- Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów

- Sporządzenie oceny technicznej elementów konstrukcji budynku

- Uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz informacji bioz – 6kpl.

- Kosztorysu inwestorskiego, 2 kpl.

- Przedmiaru robót 2 kpl.

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 2 kpl.

- Zakres dokumentacji należy również wykonać na nośniku CD.

- Udzielenie co najmniej 24miesięcznego okresu gwarancji (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 13 zapytania ofertowego).

Wspólny słownik zamówień (CPV): 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

4. Wystąpić i uzyskać z organu administracji budowlanej decyzję o pozwoleniu na budowę.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych oraz innych pozwoleń i uzgodnień wynikających z przepisów prawa oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień projektu budowlanego z jednostkami opiniującymi i uzgadniającymi oraz uzyskanie zgody odpowiedniego organu administracji budowlanej.

6. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia koncepcji projektu oraz uzyskania zatwierdzenia przez Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie.

7. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

8. Zamawiający udzieli wykonawcy zamówienia, pełnego pełnomocnictwa do reprezentowania  przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody.

9. Wynagrodzenie w formie ryczałtu rozliczonego na podstawie faktury – po wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji.

10. Informacje dodatkowe:

1) Przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo – przedmiarowej należy opisać uwzględniając zapisy art. 29 i art. 30 uPzp,

2) Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w  szczególności z przepisami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,poz. 1986 z późn. zm.),

c) rozporządzenia Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462ze zm.),

d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. 1129),

e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

11. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

W celu wykonania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

wykaz osób – które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w wykazie.

12. Kryteria oceny ofert wraz z wagami punktowymi lub procentowymi

Cena (C) – 90%Okres gwarancji (G) – 10%

13. Opis sposobu przyznawania punktacji za dane kryterium

1) Cena (C) – maksymalnie 90 punktów przy zastosowaniu poniższego wzoru:         

             Cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert

C = --------------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 90%

                               Cena oferty badanej 

C – uzyskana ilość punktów badanej oferty w kryterium cena 

2) Okres gwarancji (G) – 10% - wskaźnik

Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium okres gwarancji. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 10 punktów. Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) za udzielony 24 miesięczny okres gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów,

b) za udzielony 36 miesięczny okres gwarancji Wykonawca otrzyma 5 punktów,

c) za udzielony 48 miesięczny (lub więcej) okres gwarancji Wykonawca otrzyma10 punktów. 

3) Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach kryteriów może otrzymać odpowiednio 0 albo 5 albo 10 punktów.

Udzielenie okresu gwarancji krótszego niż24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4) Liczba punktów łącznie (Lp):

Lp = C + G

Lp – suma punktów łącznie

C – ilość punktów uzyskana w kryterium cena (max. 90 pkt)

G – ilość punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji (max. 10 pkt) 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

14. Warunki wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży oświadczenie, o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2.

15. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 grudnia 2019 r.

16. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego,na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) Zmian stanu prawnego lub faktycznego,które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, np. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego,w szczególności wstrzymanie realizacji umowy zawartej z wykonawcą robót przez Zamawiającego;

2) W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wypełnienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności:

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację usługi,

- klęski żywiołowe,

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zawartej z wykonawcą robót,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa,

- zmiany nazwy oraz formy prawnej stron –w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian.

17. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:

1) wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel w umowie oznaczony,

2) okres realizacji zamówienia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,

3) ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i jego ryzyko,

Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz określić podatek od towarów  i usług VAT.

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

19.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

20.   Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy wykonaniu zamówienia.

21. Zamawiający nie przewiduje udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

22. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową openNexus w terminie do dnia 16.09.2019 r. do godz. 09:00. Oferty złożone poza platformą nie będą rozpatrywane.

https://platformazakupowa.pl/koronowo/aukcje

23. Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1.

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3.

24. Informacji dodatkowych udziela Jolanta Dombrowska -Chmielek – nr tel. 52 3826 451.  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zapytania ofertowe - dokumentacja PIT.pdf pdf 278.39 2019-09-05 11:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.docx docx 13.92 2019-09-05 11:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.docx docx 17.95 2019-09-05 11:47:00 Proceeding
umowa projekt.doc doc 59.5 2019-09-05 11:47:00 Proceeding
klauzula RODO.docx docx 16.26 2019-09-05 11:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.docx docx 13.12 2019-09-05 11:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.docx docx 13.12 2019-09-05 11:47:00 Criterium
Załącznik Nr 2.docx docx 13.92 2019-09-05 11:47:00 Criterium
Załącznik Nr 3.docx docx 17.95 2019-09-05 11:47:00 Criterium
umowa projekt.doc doc 59.5 2019-09-05 11:47:00 Criterium
klauzula RODO.docx docx 16.26 2019-09-05 11:47:00 Criterium
Zawiadomienie PIT.pdf pdf 60.91 2019-09-30 11:21:09 Public message
protokół z otwarcia - PIT.xlsx xlsx 54.05 2019-09-17 08:37:09 Public message
odpowiedzi PIT.pdf pdf 28.72 2019-09-06 12:49:31 Public message

Announcements

2019-10-18 08:54 Maria Klapczyńska Wykonawca odmówił podpisania umowy
2019-09-30 11:21 Maria Klapczyńska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie PIT.pd [...].pdf

2019-09-17 08:37 Maria Klapczyńska Protokół z otwarcia ofert

protokół z otwarcia [...].xlsx

2019-09-06 12:50 Maria Klapczyńska Odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawcę

odpowiedzi PIT.pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: a) za udzielony 24 miesięczny okres gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów, b) za udzielony 36 miesięczny okres gwarancji Wykonawca otrzyma 5 punktów, c) za udzielony 48 miesięczny (lub więcej) okres gwarancji Wykonawca otrzyma 10 punktów (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 10 grudnia 2019 r., proszę potwierdzić (0)
4 Spełnienia warunków udziału - Oświadczam, że spełniam warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik Nr 1.docx

(0)
5 Niepodleganie wykluczeniu - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik Nr 2.docx

(0)
6 Dysponowanie osobami - Oświadczam, że dysponuję osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, proszę potwierdzić oraz załączyć wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wskazane w wykazie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik Nr 3.docx

(0)
7 Warunki umowy - Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w załączonym wzorze umowy, proszę potwierdzić

umowa projekt.doc

(0)
8 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, proszę potwierdzić jeżeli dotyczy (0)
9 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

klauzula RODO.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 566