Proceeding: przetargu nieograniczonego na: Dostawa i montaż (jeśli dotyczy) wyposażenia, placu zabaw oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych do Gmninnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem w ramach projektów pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem” oraz „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem”, z podziałem na części.

Deadlines:
Posted : 04-09-2019 11:04:00
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : 11-09-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Przedmiotemzamówienia Wyposażenie i montaż placu zabaw- oraz zakup mebli i urządzeń dopomieszczeń Gminnego Klubu Dziecięcego wraz z zakupem pomocy do prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych iedukacyjnych w ramach projektów pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych zrynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem”oraz  „Utworzenie Gminnego KlubuDziecięcego w Ostrowitem”, z podziałem na części.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 5671.64 2019-09-04 11:04:00 Anna Makowska Proceeding
Przedmiar plac zabaw.pdf pdf 193.24 2019-09-04 11:04:00 Anna Makowska Proceeding
Załącznik nr 1 do FO.doc doc 1103 2019-09-04 11:04:00 Anna Makowska Proceeding
Załącznik nr 2 do FO.doc doc 997.5 2019-09-04 11:04:00 Anna Makowska Proceeding
Załącznik nr 3 do FO.doc doc 1080.5 2019-09-04 11:04:00 Anna Makowska Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.docx docx 1170.48 2019-09-04 11:04:00 Anna Makowska Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 828.47 2019-09-04 11:04:00 Anna Makowska Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf pdf 6429.03 2019-09-04 11:04:00 Anna Makowska Proceeding
SIWZ wraz z załącznikami.pdf pdf 17501.4 2019-09-04 11:04:00 Anna Makowska Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 75

Send a message