Proceeding: Postępowanie znak ZKM/AZ/1/2019 - Zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków autobusowych na terenie miasta Iławy w okresie listopad 2019 – marzec 2020

Maria Lepianka
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
Deadlines:
Published : 10-08-2019 17:21:00
Placing offers : 11-09-2019 10:30:00
Offers opening : 11-09-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01.Ogłoszenie o zamówieniu_2019-OJS153-377512-pl.pdf pdf 161.87 2019-08-10 17:21:00 Proceeding
02.SIWZ_zima_2019-2020_02.08.2019.pdf pdf 1915.19 2019-08-10 17:21:00 Proceeding
03.STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc doc 183 2019-08-10 17:21:00 Proceeding
04.Zał.1-6_SIWZ_zima_2019-2020_02.08.2019.docx docx 133 2019-08-10 17:21:00 Proceeding
espd-request.zip zip 85.51 2019-08-10 17:21:00 Proceeding
02.SIWZ_zima_2019-2020_02.08.2019_podpisana.pdf pdf 1825.57 2019-08-13 13:16:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert_ZKM_AZ_1_2019_.pdf.XAdES XAdES 5.9 2019-09-11 11:46:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert_ZKM_AZ_1_2019_.pdf pdf 368.41 2019-09-11 11:46:45 Public message
Ogłoszenie o wyborze_ZKM_AZ_1_2019.pdf.XAdES XAdES 5.9 2019-09-26 08:41:59 Public message
Ogłoszenie o wyborze_ZKM_AZ_1_2019.pdf pdf 221.96 2019-09-26 08:41:59 Public message

Announcements

2019-09-26 08:42 Maria Lepianka Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZKM/AZ/1/2019 - Zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków autobusowych na terenie miasta Iławy w okresie listopad 2019 – marzec 2020

Ogłoszenie o wyborze [...].XAdES

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-09-11 11:47 Maria Lepianka Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z późń. zm.) w załączeniu udostępnia informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].XAdES

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-13 13:17 Maria Lepianka Zamawiający udostępnia podpisaną elektronicznie wersję SIWZ

02.SIWZ_zima_2019-20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 625