Proceeding: PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W ZS NR 1 W SWARZĘDZU, WRAZ ZE SZKOLENIEM W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI WYPOSAŻENIA, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 12-07-2019 09:28:00
Placing offers: 14-08-2019 11:00:00
Opening offers : 14-08-2019 11:15:00

Requirements and specifications

Announcements

2019-08-19 13:40 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

info_z_otwarcia.pdf

2019-08-13 12:21 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 13.08.2019 r.

wyjasnienia_5.pdf

2019-08-12 16:13 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 12.08.2019 r.

wyjasnienia_4.pdf

2019-08-09 15:13 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 09.08.2019r.

wyjaśnienia 3.pdf

2019-08-09 12:35 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 08.08.2019r.

wyjaśnienia 2.pdf

2019-08-05 16:22 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 05.08.2019r.

wyjaśnienia 1.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1436

Send a message