Proceeding: Dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna PR-R.271.02.2019

Olga Durczok-Gosiewska
Urząd Miasta Leszno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-07-2019 15:40:00
Placing offers : 26-07-2019 10:00:00
Offers opening : 26-07-2019 10:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie:
https://platformazakupowa.pl/um_leszno, dotyczącej niniejszego postępowania lub w sytuacjach awaryjnych Systemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promo@leszno.pl. 

UWAGA:

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: promo@leszno.plnie dotyczy składania Oferty!

Wykonawca sporządza Ofertę, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W procesie składania Oferty na platformie zakupowej, taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Wykonawca składa ofertę na platformie zakupowej w sposób przewidziany w SIWZ oraz w Instrukcji składania Oferty dla Wykonawcy. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania Oferty na platformie zakupowej dla Wykonawcy.

Wykonawca sporządza JEDZ, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia i dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, składa się w formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), w brzmieniu zmienionym przez rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).Dokumenty składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń,które każdego z nich dotyczą.Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w Formularzu składania oferty,służy Wykonawcom do (nie dotyczy składania Ofert):·        

Zadawania pytań do treści SIWZ;·        

- Przekazywania wszelkich oświadczeń, zawiadomień, wniosków, informacji;·        

- Składania wyjaśnień, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego;·        

- Składania dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25ust. 1 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego; ·        

- Uzupełniania,poprawiania dokumentów lub oświadczeń, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego; ·        

- Przesyłania odwołań/inne.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia Oferty, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platforma zakupowa.pl:·       

 tel. 22 10102 02,·       

 e-mail:cwk@platformazakupowa.pl 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie zart. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,że: 

  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez  Prezydenta Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl 

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna”, znak sprawy: PR-R.271.02.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu oart. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie zart. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  posiada Pani/Pan:−   na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−   na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

−   na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

−   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;

  nie przysługuje Pani/Panu:−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.07.2019.pdf pdf 504.84 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
SIWZ z dnia 11.07.2019.pdf pdf 1877.44 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc doc 800.5 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc doc 717.5 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz Osób.doc doc 738 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do SIWZ.pdf pdf 1799.37 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do SIWZ.pdf pdf 1721.23 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 1221.79 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - edytowalna wersja JEDZ.doc doc 184 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
część 1 i 2 przedmiotu zamówienia.zip zip 58093.15 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Część 3.zip zip 41025.09 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Część 4.zip zip 13731.51 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Część 5.zip zip 33903.12 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Część 6 i7.zip zip 40388.64 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Część 8 i 9.zip zip 43791.59 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
część 10, 11 i 12.zip zip 59884.38 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Część 13.zip zip 27240.55 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Część 14.zip zip 66716.31 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Część 15.zip zip 72227.36 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 88.36 2019-07-11 15:40:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 187.24 2019-07-26 14:07:39 Public message
Unieważnienie 31.07.2019.pdf pdf 58.27 2019-07-31 15:08:07 Public message
unieważnienie 13.08.2019.pdf pdf 56.89 2019-08-13 11:38:53 Public message
zawiadomienie_cz4_na BIP.pdf pdf 97.5 2019-08-28 15:37:38 Public message

Announcements

2019-08-28 15:38 Olga Durczok-Gosiewska Dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zamawiający zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Część 4 przedmiotu zamówienia z dnia 28.08.2019 r.

zawiadomienie_cz4_na [...].pdf

2019-08-13 11:39 Olga Durczok-Gosiewska W dniu 13 sierpnia 2019 roku, Zamawiający zamieścił zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Część nr 7, 14, 15 przedmiotowego zamówienia.

unieważnienie 13.08. [...].pdf

2019-07-31 15:11 Olga Durczok-Gosiewska W dniu 31 lipca 2019 roku, Zamawiający zamieścił zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Część nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 przedmiotowego zamówienia.

Unieważnienie 31.07. [...].pdf

2019-07-26 14:11 Przemysław Siwak W dniu 26 lipca 2019 roku Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-23 14:18 Przemysław Siwak
W dniu 22 lipca 2019 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Czy w niniejszym postępowaniu ofertę może złożyć osoba prywatna, tzn. nie prowadząca działalności gospodarczej?

W dniu 23 lipca 2019 roku Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Tak, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 974