Proceeding: ZP.272.1.54.2019 Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020

Deadlines:
Posted : 09-07-2019 14:02:00
Placing offers: 28-08-2019 10:00:00
Opening offers : 28-08-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.


Wytworzyła: Joanna Świnoga

Odpowiada za treść: Michał Białczak


Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 304.5 2019-07-09 14:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 129.5 2019-07-09 14:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Zał. nr 2 JEDZ.doc doc 185.5 2019-07-09 14:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Zał. nr 3 SOPZ.doc doc 356.5 2019-07-09 14:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Zał. nr 4 Pełnomocnictwo.doc doc 122.5 2019-07-09 14:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Zał. nr 5 Wzór umowy.doc doc 249 2019-07-09 14:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 155.87 2019-07-09 14:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 421.77 2019-09-17 14:37:44 Zamówienia Publiczne Public message
Ogłoszenie zmian 2.pdf pdf 116.91 2019-08-12 14:58:47 Zamówienia Publiczne Public message
zmiana treści SIWZ.pdf pdf 476.26 2019-08-12 15:00:28 Zamówienia Publiczne Public message
Ogłoszenie zmian 3.pdf pdf 114.72 2019-08-12 15:37:27 Zamówienia Publiczne Public message
Ogłoszenie zmian.pdf pdf 69.94 2019-08-09 14:10:28 Zamówienia Publiczne Public message
wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf pdf 2969.68 2019-08-09 14:12:18 Zamówienia Publiczne Public message
informacja o której mowa w art 86 ust.5 ustawy Pzp.pdf pdf 409.8 2019-08-28 12:51:15 Zamówienia Publiczne Public message
Zał. nr 1 grupa kapitałowa.doc doc 60.5 2019-08-28 12:52:56 Zamówienia Publiczne Public message
Zał. nr 2 grupa kapitałowa.doc doc 68 2019-08-28 12:53:05 Zamówienia Publiczne Public message

Announcements

2019-09-17 14:38 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.54.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-28 12:57 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.54.2019
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020.

Wytworzyła: Joanna Świnoga
Odpowiada za treść: Karol Orłowski

Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

informacja o której [...].pdf

Zał. nr 1 grupa kapi [...].doc

Zał. nr 2 grupa kapi [...].doc

2019-08-12 15:37 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.54.2019 - Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

Ogłoszenie zmian 3.p [...].pdf

2019-08-12 15:00 Zamówienia Publiczne ZP. 272.1.54.2019 Zmiana treści SIWZ
Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

2019-08-12 14:59 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.54.2019 - Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

Ogłoszenie zmian 2.p [...].pdf

2019-08-09 14:13 Zamówienia Publiczne ZP. 272.1.54.2019 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2019-08-09 14:10 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.54.2019 - Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

Ogłoszenie zmian.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 728

Send a message