Proceeding: Budowa systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne z gminy Łubianka do systemu kanalizacyjnego miasta Torunia

Joanna Szczepańska
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 06-06-2019 08:36:33
Placing offers : 17-06-2019 15:22:11
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Znak sprawy TI.221.4.2016

Budowa systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne z gminy Łubianka do systemu kanalizacyjnego miasta Torunia

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j.w.
Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy.
Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

1. Wymagania Zamawiającego:

• Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbędnymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi, robotami towarzyszącymi, organizacją ruchu i innymi niezbędnymi do wykonania zadania
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
• Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w SIWZ oraz wzorze umowy
• Kryterium oceny ofert: Cena 100%
• Wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
• Wymagane jest zabezpieczenie przez Wykonawcę swojej oferty wadium w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł 00/100)
• Termin wykonania zadania zgodnie z zapisami w SIWZ i wzorze umowy
• Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert
• Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi – platforma zakupowa”, w terminie do dnia 28.06.2019 r. do godziny 10.00
• Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia skanu formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i dokumentami
• Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

Wydział Inwestycji i Remontów Toruńskich Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów – Joanna Szczepańska

• W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału w postępowaniu, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną, najkorzystniejszą ofertę
• Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.

2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35;87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00 faks. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:
Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.Załącznik: SIWZ wraz z formularzami i wzorem umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 591.85 2019-06-06 08:36:33 Proceeding
siwz.pdf pdf 4518.52 2019-06-06 08:36:33 Proceeding
zal_2_do_10_do_siwz.pdf pdf 4313.8 2019-06-06 08:36:33 Proceeding
zal1_do _siwz_wzór_umowy.pdf pdf 8795.71 2019-06-06 08:36:33 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 39.95 2019-06-06 08:36:33 Proceeding
link do dokumentacji projektowej.docx docx 10.73 2019-06-06 08:36:33 Proceeding
mapa orientacyjna.jpg jpg 2278.23 2019-06-06 08:36:33 Subject of the order
załącznik do wniosku.pdf pdf 387.45 2019-06-06 08:36:33 Subject of the order
unieważnienie postępowania.pdf pdf 306.99 2019-06-17 15:16:19 Public message

Announcements

2019-06-17 15:22 Joanna Szczepańska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Informacja w załączniku: unieważnienie postępowania.pdf
2019-06-17 15:18 Joanna Szczepańska Informacja w załączniku.

unieważnienie postęp [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne z gminy Łubianka do systemu kanalizacyjnego miasta Torunia - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views: 613