Proceeding: Nadzór inwestorski branży drogowej dla zadania pn. "Budowa ul. Witkacego w Lęborku"

Agnieszka Renka
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Posted : 08-05-2019 14:14:00
Placing offers: 16-05-2019 08:45:00
Opening offers : 16-05-2019 09:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zapraszamdo złożenia oferty na nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu pn.„Budowa ul. Witkacego w Lęborku”.

A.Charakterystyka zadania: 

1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski branży drogowej nad zadaniem polegającym na budowie odcinka około 280 m ul. Witkacego w Lęborku w formie ciągu pieszo-jezdnego (od skrzyżowania z ul. Malczewskiego do wysokości działki nr 175, obr. 3 w Lęborku) wraz z kanalizacją deszczową. W zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego wchodzi również  określenie wraz z Zamawiającym wymaganego zakresu realizowanego odcinka drogi na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Budowa ul. Witkacego w Lęborku” stanowiącej załącznik nr 1 wraz ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru obejmującego uzgodniony zakres.

2. Zakres robót planowanych do realizacji:

a)wykonanie nawierzchni ulicy/ciągu pieszo-jezdnego/ z betony

b)profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża;

c)wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S gr 4 cm;

d)wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywołamane) stabilizowanej mechanicznie;

e)wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki związanej stabilizowanejspoiwem;

f)wykonanie krawężnika betonowego najazdowego 15x2 cm na podsypcecementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;

g)ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

h)wykonanie studzienek wpustowych;

i)humusowanie i obsianie trawą;

j)oznakowanie poziome i pionowe;

k)budowa kanalizacji deszczowej.

3. Wykonanie zjazdów nie jest objęte zamówieniem.

4. Wykonanie odcinka nr 2 od km 0+014 do km 0+071 nie jest objęte zamówieniem.

5. Wykonanie odcinka nr 1 od km 0+217,56 do km 0+267,45 (do ul. Kossaka) nie jest objęte zamówieniem 

B.    Termin realizacji:

1. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019 r. (do dnia zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy).

2. Za ostateczny termin wykonania zadania uważa się termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i uznania ich za należycie wykonane, z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

C.    W zakresie oferty należy uwzględnić:

1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1.1.Opracowaniakosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem dla uzgodnionego zakresu realizacjiinwestycji – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysuinwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych orazplanowanych kosztów robót budowlanych określonych w programiefunkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) – po 1 egzemplarzuwraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np..doc, .pdf) na nośniku CD.

1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontrolizgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą robótbudowlanych, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzytechnicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi;

1.3.Przeciwdziałanienieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji orazpodejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności;

1.4.Sprawdzaniejakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególnościzapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych iniedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

1.5.Sprawdzaniei odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeńtechnicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowychobiektów i przekazywanie ich do użytkowania;

1.6.Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takżekontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcęrobót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności wzakresie zgodności z przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania fakturprzez wykonawcę robót budowlanych.

2. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności:

2.1.Przedrozpoczęciem budowy kompleksowe sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątemkompletności i prawidłowości wykonania oraz poinformowanie Zamawiającego omożliwych trudnościach w związku z wykrytymi nieprawidłowościami.Zaproponowanie działań naprawczych;

2.2.Opiniowanierozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych jako równoważne dlaprzedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresieużywanych materiałów, urządzeń i technologii;

2.3.Wprzypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunkudo przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązanyjest do opiniowania rozwiązań w terminach ustalonych każdorazowodla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach zespotkań roboczych dotyczących realizacji robót);

2.4.Wymaganajest obecność Wykonawcy na budowie i naradach koordynacyjnych mającychna celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegurealizacji budowy minimum 1 raz w tygodniu oraz według potrzeb określonychprzez Zamawiającego;

2.5.Udział wprocesie przygotowania, kompletowania zawiadomienia o zakończeniu budowydot. zrealizowanej inwestycji;

2.6.Udział wpracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych zrealizowanejinwestycji, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych doustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych obiektach orazkontrolowania ich usunięcia w okresie gwarancyjnym. 

D.   Uwagi formalne:

1.  Oferta winna zawierać cenę ryczałtową bruttoza wykonanie zadania (z podziałem na ewentualne etapy).

2.Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktówz Wykonawcami jest mgr inż. RomualdBabul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w siedzibieZamawiającego, tel. 59 86-37-753, tel. kom. 608 584 785.

3. W przypadku pytań związanych z obsługąplatformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowejOpen Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku wgodzinach 7:00 do 17:00.

4.Przedmiot zamówienia zostaniezrealizowany zgodnie z:

4.1. Dokumentacjąprojektową pn. „Budowa ul. Witkacego w Lęborku” składającą się z następującychelementów:

4.1.1.      Projekt budowlany - stanowiący Załącznik nr 1;

4.1.2.      Projekt wykonawczy - stanowiący Załącznik nr 2;

4.1.3.      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiącyZałącznik nr 3;

4.1.4.      Plan sytuacyjny – stanowiący Załącznik nr 4;

4.1.5.      Projekt stałej organizacji ruchu – stanowiący Załącznik nr 5;

4.1.6.      Przedmiar – zagospodarowanie terenu i przyłącza - stanowiącyZałącznik nr 6.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
STWiOR Załącznik nr 3.zip zip 1831.47 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
PR_witkacego_DR.pdf pdf 79.11 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
PR_witkacego_KD.pdf pdf 48.27 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
Projekt budowlany cz. 1.pdf pdf 3308.88 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
Projekt budowlany cz. 2.pdf pdf 2764.88 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
Projekt budowlany cz. 3.pdf pdf 162.5 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
Projekt budowlany rysunki.pdf pdf 1834.54 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
Projekt wykonawczy cz. 1.pdf pdf 1684.79 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
Projekt wykonawczy cz. 2.pdf pdf 2126.56 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
witkacego_02_plan sytuacyjny_SOR.pdf pdf 895.73 2019-05-08 14:14:00 Proceeding
witkacego_S O R_opis.pdf pdf 131.67 2019-05-08 14:14:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Nadzór inwestorski branży drogowej - 1 pc. Urząd Miejski w Lęborku
Armii Krajowej 14
84-300, Lębork
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 262

Send a message to buyer