Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) :Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żninie oraz innych jednostek (nr SZPiFP-54-19)

Deadlines:
Posted : 29-04-2019 12:56:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu nr SZPiFP-54-19.pdf pdf 108.66 2019-04-29 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZPiFP-54-19.pdf pdf 524.36 2019-04-29 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy SZPiFP-52-19.docx docx 25.96 2019-04-29 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie SZPiPF-52-19.docx docx 22.72 2019-04-29 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy SZPiFP-52-19.pdf pdf 631.62 2019-04-29 12:56:00 Proceeding
informacja o nieudzieleniu zamówienia SZPiFP-54-19.pdf pdf 275.57 2019-05-16 14:35:42 Public message

Announcements

2019-05-16 14:36 Zamówienia Publiczne Informacja o nieudzieleniu zamówienia

informacja o nieudzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer