Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Projekt rozbiórki budynku użytkowego wraz z łącznikiem przy ul. Kartuskiej 63 (były teatr Varietes) działka nr 849/9, obręb Kartuzy, Legnica

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Urząd Miasta Legnica Department: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Deadlines:
Published : 21-02-2019 10:57:00
Placing offers : 04-03-2019 10:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

 1. Zakres opracowania obejmuje :

-       Projekt rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym zgodywłaścicieli sąsiadujących nieruchomości), opinii, decyzji  (w tym decyzjio pozwoleniu na rozbiórkę) w 5 egzemplarzach,

-       Kosztorys robót w 2 egzemplarzach,

-       Przedmiar robót w 3 egzemplarzach,

-       Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w 3 egzemplarzach,

-       1 egzemplarz  ww. dokumentacji wersjielektronicznej na nośniku CD lub DVD w formacie PDF. i ath, 

2. Termin opracowaniadokumentacji projektowej wraz z uzgodnień (w tym zgody właścicieli sąsiadujących nieruchomości),opinii, decyzji  (w tym decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę)   do 30.08.2019r. 

3. Termin składania ofert wraz z podpisanym wzorem umowy (forma– ryczałt wg załącznika) do 4.03.2019 r. godz. 10.00    

Załączniki: 

-oferta,

-orzeczenietechniczno-ekonomiczne budynku z 2015 r.

-protokół kontroli rocznej stanu technicznego budynku z 6.07.2018 r.

-wzór umowy

Ofertę wraz z podpisanym wzorem umowy należy składać elektronicznie poprzez platformę zakupową OpenNexus. 

 Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym etapie bezpodania przyczyny.     

 Sprawęprowadzi : KatarzynaJózefowicz – tel. /76/ 72 38 234  

Ochronadanych osobowych.Zgodnie zart. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiającyinformuje, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd GospodarkiMieszkaniowej z siedzibą w Legnicy, ul. Zielona 7,2)       w sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się zInspektorem Ochrony Danych, e-mail: amarchwicka@zgm.legnica.pl, tel.606 916 651,

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1:a)       lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego,b)       lit. b RODO, w celu realizacji umowy,c)       lit. f RODO, w celuzabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

4)       Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom publicznym, podmiotomupoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisówprawa oraz podmiotom wykonującym, na podstawie umów zawartych zadministratorem, usługi lub roboty budowlane,

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony winstrukcji kancelaryjnej ZGM;

6)       podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oudzielenie zamówienia publicznego,7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowanew sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8)       posiada Pani/Pan prawo:a)       na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących,b)       na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,c)       na podstawie art. 18 RODO żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,d)       do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO

9)       nie przysługuje Pani/Panu:a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)       na podstawie art. 21 RODO prawosprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oferta.doc doc 31.5 2019-02-21 10:57:00 Proceeding
ORZECZENIE TECHNICZNE - Legnica ul. Kartuska 63 - 2015r. z ł.pdf pdf 6889.34 2019-02-21 10:57:00 Proceeding
protokół przeglądu Kartuska 63.pdf pdf 291.64 2019-02-21 10:57:00 Proceeding
Wzór_umowy.pdf pdf 561.37 2019-02-21 10:57:00 Proceeding
Oferta.doc doc 31.5 2019-02-21 10:57:00 Subject of the order
ORZECZENIE TECHNICZNE - Legnica ul. Kartuska 63 - 2015r. z ł.pdf pdf 6889.34 2019-02-21 10:57:00 Subject of the order
protokół przeglądu Kartuska 63.pdf pdf 291.64 2019-02-21 10:57:00 Subject of the order
Wzór_umowy.pdf pdf 561.37 2019-02-21 10:57:00 Subject of the order

Announcements

2019-02-21 11:07 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: błędnie zamieszczone załączniki

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oferta proszę wypełnić i odesłać wraz z podpisanym wzorem umowy

Oferta.doc

1 pc. - (0)
2 Orzeczenie tech.-ekonom. z 2015 r. -

ORZECZENIE TECHNICZN [...].pdf

1 pc. - (0)
3 Protokoł kontroli rocznej bud. z 6.07.2018 r. -

protokół przeglądu K [...].pdf

1 pc. - (0)
4 Wzór umowy proszę podpisać i odesłać wraz z wypełnioną ofertą

Wzór_umowy.pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3494 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
(0)

The number of page views: 480