Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – Etap I i Etap III (zaprojektuji wybuduj)” oraz „Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj iwybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej

Deadlines:
Posted : 07-02-2019 16:15:00
Placing offers: 25-03-2019 13:00:00
Opening offers : 25-03-2019 13:10:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.Załaczniki nr 3,4 i 5 do siwz znajdują sie pod linkiem: http://bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia/pokaz/2164

Announcements

2019-07-12 10:40 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-03-26 13:37 Agnieszka Skotnicka Informacja z otwarcia ofert

Renowacja Etap - III [...].pdf

2019-03-15 13:38 Agnieszka Skotnicka W załączeniu Zamawiający przekazuje modyfikację nr 2 treści siwz.

odpowiedzi na pytani [...].docx

PRZEDMIAR_DROGA - Jo [...].pdf

PRZEDMIAR_WOD - Jodł [...].pdf

załącznik_nr_1a_do_s [...].docx

załącznik_nr_1b_do_s [...].doc

modyfikacja_tresci_s [...].docx

2019-03-07 14:00 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację treści siwz, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz sprostowanie ogłoszenia

etap I i III sprosto [...].pdf

ul. Mariacka.pdf

ul.Tatrzańska.pdf

załącznik_nr_1a_do_s [...].docx

modyfikacja_tresci_s [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].doc

2019-02-18 11:25 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuje sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie ogłosze [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 651

Send a message