Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych – ul. Poznańska w Lęborku”.

Deadlines:
Published : 07-02-2019 16:18:00
Placing offers : 18-02-2019 12:00:00
Offers opening : 18-02-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN) 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych – ul. Poznańska w Lęborku” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składaniaofert upływa dnia 18-02-2019 r. o godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 18-02-2019 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109. 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa, tel. (59) 863 47 79, 

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80. 

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa..pdf pdf 487.77 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
1.1 Załącznik do Specyfikacji..pdf pdf 793.94 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
2 Warunki Techniczne..pdf pdf 283.54 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
2.1 Załącznik do Warunkow Technicznych..pdf pdf 1608.57 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
3 Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, TII i część T.7..pdf pdf 1707.47 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
3.1 Załącznik - rysunek planu..pdf pdf 8946.59 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
4 Druk oferty..pdf pdf 64.84 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
5 Druk oświadczenia..pdf pdf 75.44 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
6 Klauzula RODO..pdf pdf 60.12 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
7 Projekt umowy..pdf pdf 101.35 2019-02-07 16:18:00 Proceeding
4 Druk oferty..doc doc 55.5 2019-02-08 11:27:55 Subject of the order
5 Druk oświadczenia..doc doc 48 2019-02-07 16:18:00 Criterion
7 Projekt umowy..pdf pdf 101.35 2019-02-07 16:18:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej Proszę załączyć wypełniony druk oferty, jako skan w formacie pdf

4 Druk oferty..doc

1 service Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku
Pionierów 2
84-300, Lębork
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie - Proszę załączyć wypełniony druk, jako skan w formacie pdf Attachment required

5 Druk oświadczenia. [...].doc

(0)
3 Stwierdzenie przygotowania zawodowego - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
4 Zaświadczenie z właściwej izby - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
5 Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk z systemu komputerowego CEIDG - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
6 Termin związania ofertą - 30 dni, proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
7 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
8 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
9 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
11 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

7 Projekt umowy..pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 568