Proceeding: Oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej siatką ostrzegawczą

Dariusz Chełstowski
Nadleśnictwo Drygały
Deadlines:
Posted : 05-02-2019 10:37:23
Placing offers: 15-03-2019 09:00:00
Opening offers : 15-03-2019 09:05:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-04-17 12:46 Dariusz Chełstowski Nadleśnictwo Drygały w załączeniu przesyła informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej siatką ostrzegawczą. Numer ogłoszenia Dz. Urz. - OJ/S 2019/S025-055721.

D. Chełstowski st. spec. ds. zamówień

8 Informacja o wybor [...].pdf

2019-03-15 12:31 Dariusz Chełstowski Nadleśnictwo Drygały informuje, że w dniu 15 marca 2019 r. dokonano otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje otwarcia zawarte są załączonym pliku - Informacja z otwarcia ofert.

SA.270.1.2019 Inform [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 95

Send a message